Thai English
สถิติการแข่งขัน
รุ่น เพศ ไทย เอเชีย
35 - 39 ปี ชาย 27:52.00 แดนชัย ปานคง ลำปาง 2561 23:41.1 Kawai Hironori JPN Taipei 2012
35 - 39 ปี หญิง 30:02.00 ศรีปทุม วันลา ราชบุรี 2003 25:17.48 Darwati INA Kuala Lumpur 2010
40 - 44 ปี ชาย 22:15.59 ศักดิ์ชาย สมุทรเก่า AMA Bangkok 2004 22:15.99 Sakchai Samutkao THA Bangkok 2004
40 - 44 ปี หญิง 32:13.39 อารียา บุญอมร ขอนแก่น 2013 26:19.62 GAO HONGMIAO CHN RUGAO 2017
45 - 49 ปี ชาย 24:03.00 ศักดิ์ชาย สมุทรเก่า อุดรธานี 2007 23:35.77 Mohammad Ebrahim IRN Kuala Lumpur 2010
45 - 49 ปี หญิง 32:44.09 วาสนา จุ้ยนุ่ม AMA Chiang Mai 2009 29:47.7 Hasiati Lawole INA Taipei 2012
50 - 54 ปี ชาย 26:39.95 ศักดิ์ชาย สมุทรเก่า ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 23.47.28 Omori Kenichi JPN Kitakami 2014
50 - 54 ปี หญิง 33:41.00 แสงหล้า หึกขุนทด ราชบุรี 2003/33:20.32 MDM Kamal Devia MAY ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 30:00.17 Sawada Etsuyo JPN Kitakami 2014
55 - 59 ปี ชาย 28:20.00 ศักดิ์ชาย สมุทรเก่า จันทบุรี 2560 25.43.68 Shamsher Singh IND Kuala Lumpur 2010
55 - 59 ปี หญิง 34:24.00 วาสนา จุ้ยนุ่ม ลำปาง 2561 27:31.41 PAN JINGJIE CHN RUGAO 2017
60 - 64 ปี ชาย 29:30.00 พูนผล ไชยชาญ AMA Bangkok 2004 26:37.03 Sasaki ShigeruJPN Kitakami 2014
60 - 64 ปี หญิง 35:57.00 สิริวรรณ มูลวนิชย์ กรุงเทพฯ 2008 29:56.2 Yazawa Miyoko JPN Taipei 2012
65 - 69 ปี ชาย 30:42.00 สราวุฒน์ เพ็งหล่อ อุดรธานี 2007 28:13.09 Komori Isao JPN Kitakami 2014
65 - 69 ปี หญิง 36:25.10 อารีย์ แก้วทอง นครศรีธรรมราช 2010 /35:34.59 REBECCA LAU ขอนแก่น 2013 32:25.0 Matsumoto Hatsue JPN Chiang Mai 2008
70 - 74 ปี ชาย 30:25.00 เลื่อน ปราบพล ราชบุรี 2003/32:20.05 Bill Purves HNG ธรรมศาสตร์(รังสิต)2014 30:42.8 Yonezawa Kiyohiko JPN Taipei 2012
70 - 74 ปี หญิง 36:48.90 อารีย์ แก้วทอง ขอนแก่น 2013 26:19.27 M.MATSUDA JPN RUGAO 2017
75 - 79 ปี ชาย 34:12.00 สราวุฒน์ เพ็งหล่อ สกลนคร 2016 31:22.38 Yonezawa Kiyohiko JPN Kitakami 2014
75 - 79 ปี หญิง 40:51.00 ยินดี กสิวงศ์ ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 39:20.97 Gurmiresmi Micky INA Kitakami 2014
80 - 84 ปี ชาย 37:43.00 โปร่ง กรุดเพ็ชร์ AMA Bangkok 2005 35:46.0 Vallabhajosyula Sriramulu IND Bangkok 2004
80 - 84 ปี หญิง 41:38.00 พิมพ์ เยาวนิตย์ นครศรีธรรมราช 2010
85 - 89 ปี ชาย 43:33.43 โปร่ง กรุดเพ็ชร์ นครศรีธรรมราช 2010 35:51.93 Nakamichi Shin JPN Kitakami 2014
85 - 89 ปี หญิง 52:53.00 หลั่นเอง แซ่ด่าน ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014
90 - 94 ปี ชาย 45:35.00 ที่ ประพันธ์ จันทบุรี 2560 43:16:15 sriramulu vallabhajosyula ind Singapore 2016
90 - 94 ปี หญิง
95 - 99 ปี ชาย
95 - 99 ปี หญิง
100-104 ปี ชาย
100-104 ปี หญิง
105-109 ปี ชาย
105-109 ปี หญิง
110-114 ปี ชาย
110-114 ปี หญิง