Thai English
สถิติการแข่งขัน
รุ่น เพศ ไทย เอเชีย
35 - 39 ปี หญิง 16.80 วินาที วาสนา วินาโท ลำปาง 2561 / สถิติแห่งชาติ : 0:22.41 พรทิพย์ จันทร์เมือง น่าน 2561 14.40 Erawati Dedeh INA Singapore 2016
50 - 54 ปี ชาย 00:16.05 อภิชาติ อิ่มทรัพย์ จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:16.31 อภิชาติ อ่ิมทรัพย์ น่าน 2561 14.52 Sato Noriaki JPN Kitakami 2014
55 - 59 ปี ชาย 16.79 บัญญัติ รุ่งเรือง ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:16.98 บัญญัติ รุ่งเรือง น่าน 2561 15.6 PV Parthasarathy IND Singapore 1992
60 - 64 ปี ชาย 17.05 วินาที บัญญัติ รุ่งเรือง สมุทรสงคราม 2565 / สถิติแห่งชาติ : 18.93 วินาที วีระพล คุ้มภัย น่าน 2561 15.84 Sakai Hideki JPN Kitakami 2014
65 - 69 ปี ชาย 18.69 วินาที พรเลิศ อัครปรีดี สมุทรสงคราม 2565 / สถิติแห่งชาติ : 20.26 วินาที อภิชาติ เยาว์มณี น่าน 2561 15.80 Yasui Takehire JPN Bangaloro 2006