Thai English
Scores
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย แดนชัย ปานคง สุราษฎร์ธานี 4:27.92 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี 5:23.94 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย กาน อุ่นเรือน ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 4:41.18 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว สุกัญญา สุขพงษ์ สงขลา 5:41.33 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ไพชยนต์ เจนช่าง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 4:44.81 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว ปัทมา กิตติธาราทรัพย์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 6:12.80 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย เจริญ ฆังคะโร สงขลา 4:54.03 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง ประภาษ ธนาวุฒิ อบจ.นครศรีธรรมราช 6:10.70 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย SAEID MOHAMADI IRAN 4:52.17 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วรรณพร บีเร็นท์สคอท สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา 6:24.21 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย เกษม วงษ์สมบูรณ์ สุรินทร์ 5:28.87 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง อนงค์ศิลป์ สิงหาพรม สงขลา 6:42.58 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สุริยะ วิงประวัติ นครราชสีมา 5:25.70 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง ทองศรี บริสัย นครราชสีมา 7:12.08 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย อุทิศ เชาวลิต สุราษฎร์ธานี 6:11.06 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง เจริญ ลีเวียง สกลนคร 8:17.52 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย กฤชชัยส่ง เพ็งหล่อ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 7:09.18 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นางสาว IRAN RAOUFI IRAN 9:56.10 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย อินทร บริหาร ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 8:18.07 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร นครราชสีมา 12:08.79 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด