Thai English
Scores
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย สุรเดช บุญลาภ อบจ.นครศรีธรรมราช 11.41 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สันติ สุคะนุกมัง สตูล 12.06 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว เครือวรรณ เค้าโพธิ์ หนองบัวลำภู 14.58 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย วิวัฒน์ กลิ่นเกษร การบินไทย 12.62 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง จินตนา จิลโลซี่ อบจ.นครศรีธรรมราช 14.87 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย สมโชค ยืนยง เชียงใหม่ 12.40 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง อมรรัตน์ มณี อบจ.นครศรีธรรมราช 15.25 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย อภิชาติ วิชานนะณานนท์ อบจ.นครศรีธรรมราช 12.34 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง สุพัตรา มณีประวัติ สงขลา 15.72 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย จินดา มาลาพงค์ อบจ.นครศรีธรรมราช 13.06 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง โสภา วรรณโสภณ อบจ.นครศรีธรรมราช 16.79 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย พลังพรหม แต้มทอง สงขลา 13.54 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 16.11 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สมพงษ์ โชตินอก เชียงใหม่ 14.42 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง สุมล นวลจันทร์ฉาย ล้านนา 17.12 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย ชาณัฎฐ์ ขันทะสอน น่าน 15.69 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง อัมพาพันธ์ พฤทธิราชวิทยา นครราชสีมา 17.67 วินาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย อนันต์ เดชทัพ อบจ.นครศรีธรรมราช 17.60 วินาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา 23.33 วินาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 17.92 วินาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง ปาน นาคเหล็ก อุตรดิตถ์ 34.97 วินาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง วัชรีย์ ภู่ขวัญเมือง ชลบุรี 41.56 วินาที รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด