Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ARUNA . INDIA-KARNATAKA 4:39.59 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย เพิ่มพล ศรีนวล สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 5:29.02 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย สุพิศ จันทรัตน์ อบจ.สงขลา 5:03.40 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว ฐิฌากร เหมกุล สกลนคร 5:56.45 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ธนันดร มีแก้ว อบจ.นครศรีธรรมราช 5:10.69 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว อารีย์ เทพรัตน์ ชลบุรี 6:40.27 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย คณิต เต็งมีศรี อบจ.นครศรีธรรมราช 5:22.21 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง จุฑามณี เดชศรี อบจ.สงขลา 7:49.82 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สุรพล กลิ่นทรัพย์ อบจ.สงขลา 5:06.26 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง เตียมตา กุมมาลือ อบจ.เชียงใหม่ 6:55.14 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เสถียร นกยูงทอง อบจ.สงขลา 5:40.95 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ อบจ.สงขลา 6:58.58 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สุริยะ วิงประวัติ นครราชสีมา 6:15.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง อรพิน ทวยมีฤทธิ์ สกลนคร 8:24.96 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย วิเชียร คำโฮง ชลบุรี 6:28.40 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง เจริญ ลีเวียง สกลนคร 9:01.23 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย สุจินต์ อรุณโชติ อบจ.สงขลา 7:59.13 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง กระจ่างจิต อุไรกุล อบจ.สงขลา 12:47.29 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย นิรันดร์ ไพพา ขอนแก่น 9:28.62 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100 + ปี ชาย รายละเอียด
100 + ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด