Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี สุราษฎร์ธานี 4:37.50 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี 5:51.93 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย กาน อุ่นเรือน เชียงใหม่ 4:43.00 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว สุกัญญา สุขพงษ์ สงขลา 5:56.01 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ไพชยนต์ เจนช่าง จันทบุรี 4:50.35 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว วัลยา ปานุราช การบินไทย 5:55.67 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ชัยยุทธ ใจงามกุล สงขลา 4:49.43 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง ประภา บุญศิริ สงขลา 6:09.79 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สุรพล กลิ่นทรัพย์ สงขลา 4:56.45 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว โสภา แก่นจันทร์ สงขลา 6:27.23 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย Mokhtar EL Aguerg SINGAPORE 5:19.20 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว SHEILA PURVES HONGKONG 6:37.91 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สุริยะ วิงประวัติ นครราชสีมา 5:26.10 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล ลำปาง 7:06.38 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย วิเชียร คำโฮง ชลบุรี 6:06.05 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว S.H.R. SILVA SRI LANKA 7:34.80 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย กฤชชัยส่ง เพ็งหล่อ เชียงใหม่ 7:32.15 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นางสาว กัญจนา รัฐสมุทร สุรินทร์ 8:23.47 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย นิรัตน์ นาคประพันธุ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 8:08.34 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง จวบบุญ รักมนุษย์ สงขลา 19:47.17 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย บุญกอง กาลสกุล ชลบุรี 9:44.39 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด