Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย เกียติศักดิ์ แสงสัยศรี สุราษฎร์ธานี 4:28.63 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี 5:23.25 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย บุญชู จันทร์เดชะ สงขลา 4:26.81 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว สุกัญญา สุขพงษ์ สงขลา 5:44.45 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ชัยยุทธ ใจงามกุล สงขลา 4:37.19 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว สิรภัทร บุตรจีน ปัตตานี 5:45.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย สุรพล กลิ่นทรัพย์ สงขลา 4:41.60 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว ฐานันดร ชุมศรี ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 6:03.48 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย MARK REEVES HONGKONG 4:56.85 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วรรณพร บีเร็นท์สคอท พังงา 5:55.70 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ประภาส นวลจันทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 5:11.02 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ สงขลา 6:42.81 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย อำนวยพร ทินประภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 5:24.17 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง ทองศรี บริสัย นครราชสีมา 7:01.60 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ณวิช ศิริไพโรจน์ อบจ.นนทบุรี 5:52.53 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว ประดับ อินทรัตน์ สงขลา 8:56.42 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย CAPT.HAJI OSMAN BIN LAHAB BRUNEI 7:14.57 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง ยินดี กสิวงศ์ สงขลา 9:40.16 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย เริงชัย รักสวัสดิ์ สุราษฎร์ธานี 8:09.66 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ดวงปี แสนสิงห์ หนองบัวลำภู 15:49.55 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง เจ๊ะม๊ะ รักสัตย์ สงขลา 23:12.08 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง บุญศรี วรกิจโภคาทร ล้านนา 18:14.89 นาที รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด