Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย วัชิระ พนมแก่นณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 24.83 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย กรีธ์ศักดิ์ รอดรัตน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 19.21 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ศุภชัย พิมพ์กิ ล้านนา 20.37 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย โกศล พูนนวล สงขลา 20.35 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สมัคร เพ็งจันทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 31.78 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ไพบูลย์ มีทรัพย์ อุตรดิตถ์ 20.24 วินาที รายละเอียด