Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ณรงค์เดช จันทร์ใจ ลำปาง 16.26 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย เอกวัช สงค์แก้ว ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 21.00 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ณัฐพล นามกันหา การบินไทย 18.54 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย รายละเอียด