Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ขวัญชัย น้ำสมบูรณ์ ภูเก็ต 42.39 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว หนึ่งฤทัย สอดส่อง อบจ.สุราษฎร์ธานี 14.68 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สุรชัย แซ่ด่าน อบจ.นครศรีธรรมราช 29.14 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ณาตยา นิสสิริ สงขลา 29.37 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย เชาวนะ คุ้มแก้ว จันทบุรี 26.12 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง สายเนตร ศรีสมพงษ์ นครราชสีมา 31.51 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ศุภกาญ กำเนินหิน อบจ.สุราษฎร์ธานี 39.07 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง นิตย์ประภา เอ้งเหมาะ อบจ.สุราษฎร์ธานี 21.31 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สว่าง มาตราช สงขลา 31.06 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง ฉลวยลักษณ์ จรตพืช อบจ.นครศรีธรรมราช 19.52 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ROBERT JAMES SANTOS อบจ.นครศรีธรรมราช 36.41 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง อุไร อัคพิน สงขลา 19.26 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย วิศาล แก้วมีศรี อบจ.สุราษฎร์ธานี 33.28 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง เปรมปรี ฝุ่นแก้ว หนองบัวลำภู 17.50 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ชูศักดิ์ สุวรรณภา ล้านนา 26.61 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง หมุน มั่นถึง อุตรดิตถ์ 16.94 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย สมปอง จันทร์สมบูรณ์ ชลบุรี 24.32 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง แดง นนทะสร สงขลา 14.18 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย ประยูร นิ่มสาคร เชียงใหม่ 27.32 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ทองหว่าน สุรคุปต์ เชียงใหม่ 15.22 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 20.96 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง เนี่ยว จันทะมณี สงขลา 9.88 เมตร รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด