Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย พร้อมรบ จันทิมา การบินไทย 32.21 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ยงจรส กันจู การบินไทย 35.49 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ณาตยา นิสสิริ อบจ.สงขลา 26.73 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว สายเนตร ศรีสมพงษ์ การบินไทย 30.66 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง ยุพิน ยี่สุ่น อบจ.สุราษฎร์ธานี 27.69 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สว่าง มาตราช อิสระ 30.14 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง เตือนใจ วิรุฬหมาศ อบจ.สงขลา 18.32 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย พรชัย เกตุแก้ว ชลบุรี 34.69 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว วาสนา คาวีวงศ์ นครราชสีมา 18.92 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย โรเบิร์ต เจมส์ แซนทอล์ อบจ.นครศรีธรรมราช 30.63 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 18.31 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 17.78 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง หมุน มั่นถึง อุตรดิตถ์ 16.03 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย สำรวย สุนทรวิภาต ล้านนา 23.23 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง กระจ่างจิต อุไรกุล อบจ.สงขลา 13.15 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย ประเชิญ สมญาประสิทธิ์ อบจ.อุดรธานี 16.43 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย นาย ที่ ประพันธ์ อบจ.สงขลา 4.41 เมตร รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง นาง เนี่ยว จันทะมณี อบจ.สงขลา 7.67 เมตร รายละเอียด
100-104 ปี ชาย นาย สว่าง จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 9.20 เมตร รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด