Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล การบินไทย 23.28 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วาสนา วินาโท สุรินทร์ 32.06 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย GAMLATHGE INDIKA LANKA.S 23.64 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว เยาวลักษณ์ นาคดิลก สุรินทร์ 29.30 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย พุทธจักร โสดาภักดิ์ การบินไทย 24.89 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง EVGENIA MAIOCCHI การบินไทย 28.60 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย คันธรัตน์ เอี่ยมเอม นครราชสีมา 25.25 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ สงขลา 31.96 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย อภิชาติ วิชานนะณานนท์ อบจ.นครศรีธรรมราช 25.86 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว Khurshid Mistry JERRYATHLETICS 32.36 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย จินดา มาลาพงค์ อบจ.นครศรีธรรมราช 26.30 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว บุษรา รังไสว ชลบุรี 33.29 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เอกชัย สวัสดี แพร่ 27.64 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สุมล นวลจันทร์ฉาย ล้านนา 0:38.08 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย อาทร อ่อนน้อม นครราชสีมา 0:30.31 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว อุไร ช่วงชัยชนะ สุรินทร์ 0:43.46 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย แสวง สินทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 33.01 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง สมบูรณ์ จินาวงศ์ กระบี่ 0:42.10 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 37.17 วินาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ดวงปี แสนสิงห์ หนองบัวลำภู 1:24.95 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง สร้าง แก้วนนท์ อบจ.นครศรีธรรมราช 1:30.28 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด