Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย สรัญญู เหล่าดี อบจ.นครศรีธรรมราช 24.27 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว มะลิ ราชสุวรรณ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 29.97 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย จิรพงษ์ เมฆเวียน อบจ.นครศรีธรรมราช 22.69 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว พรทิพย์ จันทร์เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช 32.56 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย S GOVINDARAJU. INDIA-KARNATAKA 24.23 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง ดวงเดือน จันทกูล อบจ.สงขลา 31.06 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย Rodin Calvin Enow สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 25.87 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง ดวงเดือน เรืองไพศาล บุรีรัมย์ 30.13 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สรวิชญ์ เพชรสวาท อบจ.นครศรีธรรมราช 25.06 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ อบจ.สงขลา 32.10 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย อภิชาติ วิชานนะณานนท์ อบจ.นครศรีธรรมราช 27.06 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง วิภารัตน์ นรินทร ชลบุรี 34.11 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย วิชิต บัวทอง นครราชสีมา 27.19 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว บุษรา รังไสว ชลบุรี 34.79 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สุชาติ ห้วยจันทร์หอม ภูเก็ต 28.41 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง สังวาลย์ จันทะสาร ขอนแก่น 38.77 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย สมศักดิ์ สาลา อบจ.นครศรีธรรมราช 32.39 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง พเนาว์ ปริยชาตเกษร สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 0:42.26 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จรัญ โชตึก อบจ.สงขลา 39.08 วินาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง นงนุช ชมภูพาน อบจ.สงขลา 0:48.42 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ อุตรดิตถ์ 0:40.99 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา 1:00.63 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย บัวหาญ สิงหรัตน์ ขอนแก่น 0:56.01 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100 + ปี ชาย รายละเอียด
100 + ปี หญิง นาง มลฤดี บุษยกุล สกลนคร 2:55.69 นาที รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด