Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล กรุงเทพมหานคร 23.39 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สิทธิโชค อุ่นแก้ว นครศรีธรรมราช 24.58 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ดวงเดือน เรืองไพศาล นครราชสีมา 30.39 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย สมโชค ยืนยง สุราษฎร์ธานี 24.86 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง จินตนา จิลโลซี่ กรุงเทพมหานคร 31.73 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ธวัชชัย ชูจิตร สุราษฎร์ธานี 25.23 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง สุพัตรา มณีประวัติ สงขลา 33.19 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย แจ่มใส อุทรักษ์ ระยอง 27.03 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง อัมพร ญาณพัตร เชียงใหม่ 0:36.83 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย วาริน แสงสว่าง พิษณุโลก 27.64 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว บุษรา รังไสว ชลบุรี 34.12 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เอกชัย สวัสดี แพร่ 27.32 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สุมล นวลจันทร์ฉาย เชียงใหม่ 39.25 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สุนทร ศรีมา นครราชสีมา 0:30.47 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว อุไร ช่วงชัยชนะ สุรินทร์ 43.39 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย อนันต์ เดชทัพ นครศรีธรรมราช 36.10 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 36.02 วินาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด