Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล การบินไทย 23.17 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วาสนา วินาโท สุรินทร์ 27.53 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย จารึก สินศิริ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 24.23 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว เยาวลักษณ์ นาคดิลก สุรินทร์ 28.04 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย สมโชค ยืนยง สุราษฎร์ธานี 24.69 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง EVGENIA MAIOCCHI การบินไทย 27.81 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย คันธรัตน์ เอี่ยมเอม นครราชสีมา 25.05 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง พูลทรัพย์ เพียนเที่ยง อบต.จุมพล 30.42 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย วิชาญ คำอาจ ชลบุรี 25.38 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว MICHELE HOSSACK ภูเก็ต 30.06 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย พลังพรหม แต้มทอง สงขลา 26.69 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง LINDA OH AH KIAW SINGAPORE 0:33.79 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เอกชัย สวัสดี แพร่ 27.69 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว ลาวัณย์ จิรนาท ชลบุรี 0:36.66 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สุนทร ศรีมา โรงงานยาสูบ 30.41 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง พจนีย์ ทวีทรัพย์ อบจ.นนทบุรี 0:39.56 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย Robert Simmons สงขลา 32.23 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง พ่วน มณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0:52.06 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 36.08 วินาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา 0:50.75 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย เลื่อน ปราบพล สงขลา 0:52.37 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง เสงี่ยม พิเคราะห์ สงขลา 1:29.31 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย ที่ ประพันธ์ สงขลา 2:26.51 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย นาย สว่าง จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 1:08.67 นาที รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด