Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว มะลิ ราชสุวรรณ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 29.28 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สุรเดช บุญลาภ อบจ.นครศรีธรรมราช 23.54 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว ณัชพรนันท์ ปะลาวัน สตูล 31.94 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย วรรณา เหลื่อมเทศน์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 25.81 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง ดวงเดือน จันทกูล สตูล 31.62 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ชิษณุพงศ์ รัตนพันธุ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 25.15 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง สุมาลี วงษ์สมิง อบจ.นครศรีธรรมราช 31.60 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย คันธรัตน์ เอี่ยมเอม นครราชสีมา 26.57 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ อบจ.สงขลา 32.68 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย อภิชาติ วิชานนะณานนท์ อบจ.นครศรีธรรมราช 27.38 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย วิชิต บัวทอง นครราชสีมา 26.89 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 35.59 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ภุชงค์ จันทรมณี อบจ.นครศรีธรรมราช 30.45 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว ลาวัณย์ จิรนาท ชลบุรี 38.71 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย สมศักดิ์ สาลา อบจ.นครศรีธรรมราช 31.97 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง พเนาว์ ปริยชาตเกษร ชมรมกรีฑาฯ กทม. 0:43.05 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง สมบูรณ์ จินาวงศ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 0:47.81 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ อุตรดิตถ์ 0:38.90 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย บัวหาญ สิงหรัตน์ ขอนแก่น 0:48.81 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง เปี่ยม กระวีพันธุ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 4:22.45 นาที รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด