Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย จิรพงษ์ เมฆเวียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23.93 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว P.K.G.D. EAKANAYAKE SRI LANKA 32.41 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล การบินไทย 23.61 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว เยาวลักษณ์ นาคดิลก สุรินทร์ 29.26 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย E.M.DILIP UDITHA MASL.S 24.44 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง EVGENIA MAIOCCHI การบินไทย 29.44 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย สมโชค ยืนยง เชียงใหม่ 25.12 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ สงขลา 31.78 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย อภิชาติ วิชานนะณานนท์ อบจ.นครศรีธรรมราช 25.69 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง นงค์เยาว์ สิทธิโยธี สงขลา 0:35.25 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย จินดา มาลาพงค์ อบจ.นครศรีธรรมราช 26.97 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว บุษรา รังไสว ชลบุรี 33.95 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เอกชัย สวัสดี แพร่ 28.15 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สุมล นวลจันทร์ฉาย ล้านนา 0:37.24 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สมศักดิ์ สาลา อบจ.นครศรีธรรมราช 0:30.77 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง พเนาว์ ปริยชาตเกษร ล้านนา 43.43 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย ชาติธนู ณ ลำปาง ลำปาง 32.50 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง สมบูรณ์ จินาวงศ์ กระบี่ 0:44.24 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 35.55 วินาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง อุจจอร ทองใบ เชียงใหม่ 0:53.22 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย ธงชัย ทศรัตน์ แพร่ 0:50.67 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด