Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล กรุงเทพมหานคร 11.51 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ นครศรีธรรมราช 12.05 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ดวงเดือน เรืองไพศาล นครราชสีมา 13.96 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ชิษณุพงศ์ รัตนพันธุ์ นครศรีธรรมราช 12.25 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว ณัฐิยา ศาสนาภาพ นครศรีธรรมราช 14.79 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ แพร่ 12.16 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง สุพัตรา มณีประวัติ สงขลา 15.63 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย วิชาญ คำอาจ ระยอง 13.04 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง ปราณี ใจสว่าง แพร่ 16.65 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สมชาย ลักษณะแพ่ง สุราษฎร์ธานี 13.20 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว บุษรา รังไสว ชลบุรี 15.44 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เอกชัย สวัสดี แพร่ 13.52 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สุมล นวลจันทร์ฉาย เชียงใหม่ 18.16 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สุนทร ศรีมา นครราชสีมา 14.74 วินาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง ถนอมจิตร คงดี สุรินทร์ 19.81 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย อนันต์ เดชทัพ นครศรีธรรมราช 17.17 วินาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 17.46 วินาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา 25.36 วินาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย ปรีชา เมฆกลม เชียงใหม่ 28.81 วินาที รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด