Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ธีระยุทธ พลายด้วง สงขลา 5.42 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว SOMAYEHSADAT SHAMSGOLPAYEGANI IRAN 4.63 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ประสงค์ อิ่นคำ ล้านนา 5.76 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว Alinawati Binti Haji Aliakbar BRUNEI 4.46 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ณัฐพล นามกันหา การบินไทย 5.94 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว Jayanthi Devadiga JERRYATHLETICS 3.40 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย สุพจน์ ประเสริฐสังข์ นครราชสีมา 5.59 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว สายพิน อินประมูล ล้านนา 4.07 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย อรรถวุุธ ใบยา น่าน 5.03 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว Juliana Gumpil MALAYSIA 4.76 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ไพบูลย์ มีทรัพย์ อุตรดิตถ์ 4.92 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 3.97 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สมพงษ์ โชตินอก ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 4.66 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง เรณู ชุมรุม ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 3.07 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย บุญเลิศ จำปา อุตรดิตถ์ 3.87 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว Margaretha Aritonang Hernia. Indo 2.62 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย HAJI OSMAN BIN LAHAB BRUNEI 3.52 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 2.11 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย สง่า พัฒนพงศ์ผดุง หนองบัวลำภู 1.99 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด