Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย เริงชัย สุขมี อบจ.นครศรีธรรมราช 5.91 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว ภารดี โสมกุล การยาสูบแห่งประเทศไทย 3.02 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ประสงค์ อิ่นคำ ล้านนา 6.19 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว เครือวรรณ เค้าโพธิ์ หนองบัวลำภู 4.30 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ณัฐพล นามกันหา การบินไทย 5.81 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง จินตนา จิลโลซี่ อบจ.นครศรีธรรมราช 3.89 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ฉลอม พูลสวัสดิ์ การบินไทย 5.30 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง อรพินท์ แหล่งหล้า ล้านนา 3.53 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย อุดม จรตพืช อบจ.นครศรีธรรมราช 5.05 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว สายพิน อินประมูล ล้านนา 4.03 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ศักชัย พูลเอี่ยม นครราชสีมา 5.03 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว จารุณี ศุภมาศมงคล เชียงใหม่ 3.55 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย ไพบูลย์ มีทรัพย์ เชียงใหม่ 4.26 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 3.82 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ไสว พิชญาภรณ์ สงขลา 3.98 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง เรณู ชุมรุม เชียงใหม่ 2.66 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย ประสาน จินดาศรี ชลบุรี 3.32 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 1.92 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย อนันต์ เดชทัพ อบจ.นครศรีธรรมราช 3.24 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด