Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย กันต์กฤษณ์ เศรษฐนพนันท์ ชมรมกรีฑาฯ กทม. 18.12 วินาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สุรสิงห์ อยู่สุข อบจ.นครศรีธรรมราช 16.32 วินาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ อบจ.นครศรีธรรมราช 16:26.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ สงขลา 14.30 วินาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง ยุพิน ศักดิ์สิทธิ์ สงขลา 21:01.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ชูศักดิ์ พงษ์อุดมปัญญา ชมรมกรีฑาฯ กทม. 16.49 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว รัศมี โคตรมี ชมรมกรีฑาฯ กทม. 21:59.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สิทธิพร วิภาวิน โฮมมาร์ทหลังสวน 18.25 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง สายบัว นิลสังข์ สงขลา 20:32.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ยุติธรรม ชวาลา นครราชสีมา 19:33.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง วาสนา จุ้ยนุ่ม สงขลา 20:10.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เจริญศักดิ์ ปัญญาฟู เชียงใหม่ 19:48.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สุชีพ วัลย์เครือ อบจ.นครศรีธรรมราช 22:08.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ไสว เกตสุริยงค์ สงขลา 21:36.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง ระเบียบ ทิวสระแก้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 23:58.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย ธวัช อิ่มสว่าง สงขลา 21:33.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง กองแก้ว จรัสสิทธิเสรีกุล หนองบัวลำภู 28:21.00 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย สมนึก ดีนก ชมรมกรีฑาฯ กทม. 25:40.00 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง กระจ่างจิต อุไรกุล สงขลา 27:08.00 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย อ่ำ ชูช่วย ชมรมกรีฑาฯ กทม. 26:55.00 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด