Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สุรสิงห์ อยู่สุข อบจ.นครศรีธรรมราช 18:04.56 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ชูศักดิ์ พงษ์อุดมปัญญา สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 17:26.55 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว วิมลมาศ ทิพย์วรานุกูล อบจ.สงขลา 20:29.70 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง จุฑามณี เดชศรี อบจ.สงขลา 22:20.84 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ประทีป คีรีวงศ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 18:18.04 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง บัวบาน อินขะ ล้านนา 22:03.46 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย วิสาร แสนสม น่าน 18:15.67 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง วาสนา จุ้ยนุ่ม อบจ.สงขลา 20:25.94 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย เจริญศักดิ์ ปัญญาฟู อบจ.เชียงใหม่ 21:14.45 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง สุชีพ วัลย์เครือ อบจ.นครศรีธรรมราช 21:56.31 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย นิพนธ์ สุดใจธรรม ลำปาง 20:43.65 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง ระเบียบ ทิวสระแก้ว ขอนแก่น 24:05.68 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย เฉลิม สันติพงษ์ อบจ.เชียงใหม่ 24:23.27 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง กระจ่างจิต อุไรกุล อบจ.สงขลา 27:23.64 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย บรรยงค์ หวังศักราทิตย์ อบจ.สงขลา 26:03.49 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง ชุ่ม โกมลรัตน์ อบจ.เชียงใหม่ 31:48.88 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100 + ปี ชาย รายละเอียด
100 + ปี หญิง รายละเอียด