Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล การบินไทย 0:54.54 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย GAMLATHGE INDIKA LANKA.S 0:53.85 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ดวงเดือน เรืองไพศาล นครราชสีมา 1:09.61 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย พุทธจักร โสดาภักดิ์ การบินไทย 0:57.23 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง EVGENIA MAIOCCHI การบินไทย 1:05.11 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย โชติ แก้วละเอียด อบจ.นครศรีธรรมราช 0:55.78 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ สงขลา 1:14.20 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย TAN KIM SENG SINGAPORE 1:00.55 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว Khurshid Mistry JERRYATHLETICS 1:17.69 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ถวิล อ้นเขาวงศ์ สุราษฎร์ธานี 1:03.80 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง LINDA OH AH KIAW SINGAPORE 1:28.20 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สมาน ชายครอง น่าน 1:07.01 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล ลำปาง 1:29.01 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย อาทร อ่อนน้อม นครราชสีมา 1:09.42 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง อารมย์ ปรีชาเวทยากุล สงขลา 1:50.21 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย สุวิทย์ วัฒนะนุพงษ์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 1:24.71 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นางสาว กัญจนา รัฐสมุทร สุรินทร์ 1:53.02 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 1:29.60 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ชุ่ม โกมลรัตน์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 3:06.83 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 1:47.60 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด