Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย สิทธิพร สังข์ทอง อบจ.สุราษฎร์ธานี 0:53.52 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สนอง แซ่ตั้ง อบจ.นครศรีธรรมราช 0:56.26 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย วรรณา เหลื่อมเทศน์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 0:58.03 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ปกรณ์ ณรงค์ อบจ.สงขลา 0:56.92 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง สุมาลี วงษ์สมิง อบจ.นครศรีธรรมราช 1:15.45 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย โชติ แก้วละเอียด อบจ.นครศรีธรรมราช 0:58.36 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ อบจ.สงขลา 1:19.51 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สุรเชษฐ์ สักกุนา อบจ.นครศรีธรรมราช 1:04.93 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง เตียมตา กุมมาลือ อบจ.เชียงใหม่ 1:17.90 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย วิชิต บัวทอง นครราชสีมา 1:05.13 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ อบจ.สงขลา 1:30.22 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สุริยะ วิงประวัติ นครราชสีมา 1:09.04 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง สุมล นวลจันทร์ฉาย ล้านนา 1:39.82 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย สมศักดิ์ สาลา อบจ.นครศรีธรรมราช 1:16.11 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง อารมย์ ปรีชาเวทยากุล อบจ.สงขลา 1:59.18 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย ทวนทอง สุขรมย์ ขอนแก่น 1:56.31 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นางสาว กัญจนา รัฐสมุทร สุรินทร์ 2:12.00 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ อุตรดิตถ์ 1:42.24 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร นครราชสีมา 3:28.04 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง เปี่ยม กระวีพันธุ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 8:45.06 นาที รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด