Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล การบินไทย 0:53.49 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วาสนา วินาโท สุรินทร์ 1:03.54 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สิทธิโชค อุ่นแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0:53.83 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ดวงเดือน เรืองไพศาล นครราชสีมา 1:10.55 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย โชติ แก้วละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0:55.96 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง EVGENIA MAIOCCHI การบินไทย 1:02.94 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย คันธรัตน์ เอี่ยมเอม นครราชสีมา 0:56.77 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง พูลทรัพย์ เพียนเที่ยง อบต.จุมพล 1:12.08 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย TAN KIN SENG SINGAPORE 1:00.15 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว MICHELE HOSSACK ภูเก็ต 1:10.38 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ยุทธนารักษ์ อัคพิน สงขลา 1:03.16 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ สงขลา 1:25.38 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เอกชัย สวัสดี แพร่ 1:03.37 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สุมล นวลจันทร์ฉาย ล้านนา 1:32.01 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สุนทร ศรีมา โรงงานยาสูบ 1:10.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง พจนีย์ ทวีทรัพย์ อบจ.นนทบุรี 1:34.16 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย Robert Simmons สงขลา 1:15.14 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง พ่วน มณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2:12.04 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 1:28.54 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง บุญมี ยวนกะเปา สุราษฎร์ธานี 2:51.14 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 1:42.01 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง เสงี่ยม พิเคราะห์ สงขลา 3:55.05 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด