Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย กฤษฎา หลวงยศ ขอนแก่น 0:57.35 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว พงศ์สวลี ชาตเสนีย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1:12.79 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ณรชต ณภัทรภูมิ ขอนแก่น 0:54.30 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว กฤษฎาวรรณ จันทร์แสงกุล อบจ.นครศรีธรรมราช 1:10.78 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย S GOVINDARAJU. INDIA-KARNATAKA 0:55.75 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง สุคนธ์ เกิดศรี อบจ.สงขลา 1:13.24 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย Rodin Calvin Enow สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 0:57.41 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง สุมาลี วงษ์สมิง อบจ.นครศรีธรรมราช 1:14.30 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สรวิชญ์ เพชรสวาท อบจ.นครศรีธรรมราช 0:55.56 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ อบจ.สงขลา 1:19.27 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สุรพล กลิ่นทรัพย์ อบจ.สงขลา 1:00.89 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว สุภาพร อัศวสุนทรเนตร อบจ.นครศรีธรรมราช 1:22.62 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย วิชิต บัวทอง นครราชสีมา 1:04.06 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ อบจ.สงขลา 1:27.38 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย เอกชัย สวัสดี แพร่ 1:09.57 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง เรณู ทองหล่อ อบจ.สงขลา 1:36.47 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย สมศักดิ์ สาลา อบจ.นครศรีธรรมราช 1:15.69 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง อารมย์ ปรีชาเวทยากุล อบจ.สงขลา 1:59.27 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย สุจินต์ อรุณโชติ อบจ.สงขลา 1:33.76 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง นงนุช ชมภูพาน อบจ.สงขลา 2:20.79 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ อุตรดิตถ์ 1:51.83 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง ลักษณา พระลับรักษา หนองบัวลำภู 2:52.20 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร นครราชสีมา 3:54.01 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100 + ปี ชาย รายละเอียด
100 + ปี หญิง นาง มลฤดี บุษยกุล สกลนคร 6:14.12 นาที รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด