Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ภาคภูมิ พุงขาว อิสระ 0:53.51 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี 1:09.28 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ประเสริฐ แป้นสุข อบจ.นครศรีธรรมราช 0:53.03 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว สุกัญญา สุขพงษ์ สงขลา 1:11.20 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย E.M.DILIP UDITHA MASL.S 0:53.64 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง EVGENIA MAIOCCHI การบินไทย 1:07.16 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย โชติ แก้วละเอียด อบจ.นครศรีธรรมราช 0:56.30 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ สงขลา 1:15.20 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สุรพล กลิ่นทรัพย์ สงขลา 0:58.45 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง ถนอม ทองสุริวงค์ สงขลา 1:20.20 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ถวิล อ้นเขาวงศ์ เชียงใหม่ 1:03.75 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ สงขลา 1:25.35 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย ANURA PULIYADDA MASL.S 1:09.04 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล ลำปาง 1:27.66 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สมศักดิ์ สาลา อบจ.นครศรีธรรมราช 1:08.90 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว S.H.R. SILVA SRI LANKA 1:37.10 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย กฤชชัยส่ง เพ็งหล่อ เชียงใหม่ 1:19.80 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นางสาว กัญจนา รัฐสมุทร สุรินทร์ 1:49.30 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 1:25.66 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง อุจจอร ทองใบ เชียงใหม่ 2:16.23 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย บุญกอง กาลสกุล ชลบุรี 1:56.94 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง เอี่ยม จิตรนุ่ม สงขลา 3:34.11 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด