Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย รณชัย ทันยุภัก สตูล 18:56.40 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นาง อุษา สุวรรณโณ อบจ.สงขลา 24:43.72 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย พลกฤษณ์ ปังแลมานุม สตูล 19:51.60 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ประวิทย์ หีมปอง สตูล 20:21.28 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง ภาณุมาศ คีรีวงศ์ ปัตตานี 21:02.18 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย จิระศักดิ์ อยู่พิทักษ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 19:19.31 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง อำภา ทองขัน อบจ.สงขลา 22:22.63 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง จุฑา ไชยประภา อบจ.สงขลา 25:18.74 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สมพร เชื้อพลพิชัย อบจ.นครศรีธรรมราช 19:57.93 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง วรรณพร บีเร็นท์สคอท อบจ.นครศรีธรรมราช 23:39.67 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย ภิญโญ ไชยสุข อบจ.สงขลา 22:26.91 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ อบจ.สงขลา 25:45.61 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง กุลชลี เสมาทอง อบจ.สุราษฎร์ธานี 29:43.73 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด