Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย แดนชัย ปานคง สุราษฎร์ธานี 27:52.00 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี 34:29.00 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ สงขลา 26:49.00 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว อัญชลี เรืองโรจน์ สุราษฎร์ธานี 36:25.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย SURESH KUMAR GOOBINNAAN MALAYSIA 29:25.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว Vijayabharathi Narayan bhat JERRYATHLETICS 34:45.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย GHOLAMREZA ZAERI IRAN 28:15.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง น้อม รักขพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 34:58.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย ศักดิ์ชาย สมุทรเก่า สุราษฎร์ธานี 29:00.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วาสนา จุ้ยนุ่ม สงขลา 34:24.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สมพงค์ พัฒนะปราน สงขลา 32:52.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว JOUTI ELAU MALAYSIA 35:25.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย นิพนธ์ สุดใจธรรม อิสระ 32:28.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง Fiona Cheung HONGKONG 38:03.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ไสว เกตสุริยงค์ สงขลา 0:35.14 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง Rebecca Lau HONGKONG 37:13.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย กฤชชัยส่ง เพ็งหล่อ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 36:00.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง อุษา ทองดีสกูล สงขลา 0:45.08 ชั่วโมง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย บรรยงค์ หวังศักราทิตย์ สงขลา 39:03.00 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด