Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สุรสิงห์ อยู่สุข อบจ.นครศรีธรรมราช 28:42.56 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ อบจ.สงขลา 26:09.16 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ชูศักดิ์ พงษ์อุดมปัญญา ชมรมกรีฑาฯ กทม. 28:47.54 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง จารี พงค์เกื้อ อบจ.สุราษฎร์ธานี 33:29.58 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย มะรูยี ตอเลาะ ปัตตานี 31:30.55 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง สายบัว นิลสังข์ อบจ.สงขลา 34:33.10 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ศักดิ์ชาย สมุทรเก่า อบจ.สุราษฎร์ธานี 29:30.16 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว นิตยา ศรีชุมพวง อบจ.สุราษฎร์ธานี 33:31.03 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สุชีพ วัลย์เครือ อบจ.นครศรีธรรมราช 36:06.95 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง อุสาประภาวัต วิหค สุพรรณบุรี 37:56.35 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย ไสว เกตสุริยงค์ อบจ.สงขลา 37:33.26 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง ระเบียบ ทิวสระแก้ว ขอนแก่น 41:16.04 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง กระจ่างจิต อุไรกุล อบจ.สงขลา 44:24.66 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย บรรยงค์ หวังศักราทิตย์ สตูล 43:13.93 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด