Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย จตุรภัทร ตายะ พะเยา 0:30.34 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ กรุงเทพมหานคร 0:25.18 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย พนม ขันธ์สามล ปัตตานี 0:32.20 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย สงกรานต์ ศรศิลป์ อุดรธานี 0:36.07 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง น้อม รักขพันธ์ นครศรีธรรมราช 0:35.30 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สมบุญ บุญปราบ เชียงใหม่ 0:32.37 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วาสนา จุ้ยนุ่ม สงขลา 0:34.25 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ยุติธรรม ชวาลา นครราชสีมา 0:33.45 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง อฑิภา รังสิปภากิจ สงขลา 0:41.06 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เจริญศักดิ์ ปัญญาฟู เชียงใหม่ 0:33.31 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง อุสาประภาวัต วิหค สุพรรณบุรี 0:38.20 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย กิตติพงษ์ บุณยรัตผลิน ชลบุรี 0:37.50 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง ระเบียบ ทิวสระแก้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0:39.56 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย เกียรติ อารยเวชกิจ นครราชสีมา 0:45.37 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย กฤษดา วิไลเลิศประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร 0:44.22 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด