Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย สมโชค แจ้งวัง สุราษฎร์ธานี 26:31.00 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ สงขลา 24:37.00 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว เบญจมาภรณ์ แดงดี สงขลา 43:10.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย P.A.P.P. THILAKARATHA SRI LANKA 27:45.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว กิ่งแก้ว กรเกษม นครสวรรค์ 33:32.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย พนม ขันธ์สามล ปัตตานี 27:54.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง ประวัติ แก้วโก น่าน 33:42.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย ศักดิ์ชาย สมุทรเก่า สุราษฎร์ธานี 27:38.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง บัวบาน อินขะ ล้านนา 33:54.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย วิสาร แสนสม น่าน 30:32.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง วาสนา จุ้ยนุ่ม สงขลา 33:46.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย เจริญศักดิ์ ปัญญาฟู เชียงใหม่ 31:10.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง อุสาประภาวัต วิหค สุพรรณบุรี 34:55.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย นิพนธ์ สุดใจธรรม ลำปาง 32:37.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง ระเบียบ ทิวสระแก้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 38:45.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย Frank Pilkington HONGKONG 35:24.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง สมใจ สังข์ทอง สงขลา 43:14.00 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย บรรยงค์ หวังศักราทิตย์ สงขลา 38:22.00 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ยินดี กสิวงศ์ สงขลา 46:03.00 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง เอี่ยม จิตรนุ่ม สงขลา 1:05.05 ชั่วโมง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด