Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย สิทธิพร สังข์ทอง อบจ.สุราษฎร์ธานี 2:01.55 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี อบจ.สุราษฎร์ธานี 2:14.55 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว ปราณี แข็งมาก อบจ.นครศรีธรรมราช 3:05.13 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย พรหมพิริยะ ศรีจุดานุ สุรินทร์ 2:59.90 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง ภาณุมาศ คีรีวงศ์ ปัตตานี 2:53.31 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ปกรณ์ ณรงค์ อบจ.สงขลา 2:16.03 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง จารี พงค์เกื้อ อบจ.สุราษฎร์ธานี 3:01.65 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย โชติ แก้วละเอียด อบจ.นครศรีธรรมราช 2:26.52 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง จุฑา ไชยประภา อบจ.สงขลา 3:20.18 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สุรเชษฐ์ สักกุนา อบจ.นครศรีธรรมราช 2:32.44 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง เตียมตา กุมมาลือ อบจ.เชียงใหม่ 3:05.11 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย วงศ์ มะโนมะยา อบจ.สงขลา 2:48.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ อบจ.สงขลา 3:20.94 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง มุกดา เจริญผล สุรินทร์ 4:03.59 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง พรนิภา ถนิมสุทธิ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 5:06.95 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย ทวนทอง สุขรมย์ ขอนแก่น 4:34.63 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นางสาว กัญจนา รัฐสมุทร สุรินทร์ 4:53.43 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย วิสูตร วิโนทัย อบจ.นครศรีธรรมราช 5:22.63 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร นครราชสีมา 8:02.41 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด