Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย เกียติศักดิ์ แสงสัยศรี สุราษฎร์ธานี 2:08.03 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี 2:40.07 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย HESHMATOLIAU SARLAK IRAN 2:07.95 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว สุกัญญา สุขพงษ์ สงขลา 2:42.37 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย วัฒนา เรืองมาก สงขลา 2:19.51 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว รุ่งรจิต ราษฎร์เจริญ สกลนคร 2:55.86 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย โชติ แก้วละเอียด อบจ.นครศรีธรรมราช 2:17.28 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง ประภาษ ธนาวุฒิ อบจ.นครศรีธรรมราช 2:59.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย SAEID MOHAMADI IRAN 2:18.79 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วรรณพร บีเร็นท์สคอท สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา 3:02.64 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สุรเชษฐ์ ศิริข่วง แพร่ 2:34.28 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง อนงค์ศิลป์ สิงหาพรม สงขลา 3:23.77 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สุริยะ วิงประวัติ นครราชสีมา 2:32.31 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล ลำปาง 3:29.17 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สวัสดิ์ เพ็ชรทะเล นครราชสีมา 2:56.45 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง Rebecca Lau HONGKONG 3:52.63 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย แสวง สินทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 3:21.84 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นางสาว กัญจนา รัฐสมุทร สุรินทร์ 4:03.83 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย อินทร บริหาร ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 3:41.63 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ชุ่ม โกมลรัตน์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 7:27.68 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด