Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย เกียติศักดิ์ แสงสัยศรี สุราษฎร์ธานี 2:07.93 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี 2:40.01 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย บุญชู จันทร์เดชะ สงขลา 2:10.22 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว สุกัญญา สุขพงษ์ สงขลา 2:43.53 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ชัยยุทธ ใจงามกุล สงขลา 2:13.24 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว สิรภัทร บุตรจีน ปัตตานี 2:51.21 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย สุรพล กลิ่นทรัพย์ สงขลา 2:14.02 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว ฐานันดร ชุมศรี ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 3:04.11 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย MARK REEVES HONGKONG 2:25.03 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง วรรณพร บีเร็นท์สคอท พังงา 2:55.85 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สุริยะ วิงประวัติ นครราชสีมา 2:27.27 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง ประชุมพร ชัยสิทธิ์ สงขลา 3:25.26 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย อำนวยพร ทินประภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2:40.96 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง ทองศรี บริสัย นครราชสีมา 3:29.79 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สวัสดิ์ เพ็ชรทะเล นครราชสีมา 2:54.40 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว ประดับ อินทรัตน์ สงขลา 4:32.05 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย วิชัย ศรีสงวนศักดิ์ สมุทรปราการ 3:41.28 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง ระวิวรรณ ศรีชัย สงขลา 5:24.96 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ ภูเก็ต 3:46.92 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง บุญมี ยวนกะเปา สุราษฎร์ธานี 6:37.64 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร อิสระ 5:05.03 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง หลั่นเอง แซ่ด่าน ชลบุรี 8:51.10 นาที รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง บุญศรี วรกิจโภคาทร ล้านนา 8:24.96 นาที รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด