Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย อรรณพ พรหมหีต เชียงใหม่ 2.80 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ธรรมนูญ มิตรเมือง เชียงใหม่ 2.60 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย บัญญัติ รุ่งเรือง เชียงใหม่ 2.80 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย วีระพล คุ้มภัย เชียงใหม่ 2.60 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สุชาติ ห้วยจันทร์หอม เชียงใหม่ 2.20 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย JAAKKO METSALEHTO FINLAND 2.75 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด