Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี หญิง นางสาว พรทิพย์ จันทร์เมือง เชียงใหม่ 21.30 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย JASON WONG SINGAPORE 15.47 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย อุดม จรตพืช อบจ.นครศรีธรรมราช 17.48 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ALIUDIN BIN JUMAAT MALAYSIA 17.60 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย ไพบูลย์ มีทรัพย์ ชลบุรี 20.06 วินาที รายละเอียด