Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี หญิง นางสาว มะลิ ราชสุวรรณ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 19.63 วินาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย วิเชียร บุญเจือ ชมรมกรีฑาฯ กทม. 16.18 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย อภิชาติ อิ่มทรัพย์ อบจ.นครศรีธรรมราช 18.28 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย บัญญัติ รุ่งเรือง อบจ.สุราษฎร์ธานี 16.40 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย ถาวร พันธุ์เรือง อบจ.สงขลา 17.94 วินาที รายละเอียด