Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย อภิชาติ อิ่มทรัพย์ อบจ.นครศรีธรรมราช 16.73 วินาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย บัญญัติ รุ่งเรือง เชียงใหม่ 17.13 วินาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย พรเลิศ อัครปรีดี นครราชสีมา 19.02 วินาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สุชาติ ห้วยจันทร์หอม เชียงใหม่ 19.75 วินาที รายละเอียด