Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย U.L.S. MOHAMED SRI LANKA 43.68 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว อลิษ จินดาวนิชย์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 23.98 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย เรืองรอง สระบุตร สุรินทร์ 38.12 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง สายเนตร ศรีสมพงษ์ นครราชสีมา 36.42 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย บรรเทิง อินแถลง อบต.จุมพล 42.65 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง ฉัตรวดี สุทร สุรินทร์ 44.84 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย สว่าง มาตราช สงขลา 46.00 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง มานิตย์ เกียรติไพบูลย์ สงขลา 24.65 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย praset yoadi INDONESIA 39.20 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง อุไร อัคพิน สงขลา 22.22 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย TARMIZI SANDHU MALAYSIA 39.34 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง Tay Yu Eng MALAYSIA 24.26 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย HJ Zainal Bin HJ Namit BRUNEI 36.92 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง วิลัย สีดี สุพรรณบุรี 17.72 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย สมศักดิ์ สร้อยอินทร์ ล้านนา 25.76 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว M P MACHAMMA R* 14.21 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย ประยูร นิ่มสาคร ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 32.97 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง ทองหว่าน สุรคุปต์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 13.94 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย เขื่อน เหมะธุลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 28.77 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง จันทร์ฟอง สารพฤกษ์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 9.64 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย พันธ์ พุทธเสน ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 19.12 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง เนี่ยว จันทะมณี สงขลา 9.74 เมตร รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย บรรจบ ลัภบุญ สงขลา 10.14 เมตร รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง ลออ วรรณสุคำ ล้านนา 4.86 เมตร รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย นาย ฮวด ฟองมณี สงขลา 3.97 เมตร รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด