Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว สายเนตร ศรีสมพงษ์ การบินไทย 32.62 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย บรรเทิง อินแถลง การบินไทย 43.03 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สว่าง มาตราช อิสระ 44.97 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง นันทนัช วงศ์คำ ล้านนา 20.03 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นางสาว วันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 23.30 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 34.90 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง สุจินต์ นวลชนะ อบจ.นครศรีธรรมราช 19.05 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย พีระพงศ์ มณีสงฆ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 37.99 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 17.82 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย วินัย ขุนพินิจ อบจ.สงขลา 27.62 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง เฉลียวศรี ฉิมวงษ์ สุพรรณบุรี 16.47 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย สำรวย สุนทรวิภาต ล้านนา 31.21 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย ประเชิญ สมญาประสิทธิ์ อบจ.อุดรธานี 20.63 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย สมบัติ ศิริฤกษ์อุดมพร นครราชสีมา 5.87 เมตร รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย นาย ที่ ประพันธ์ อบจ.สงขลา 4.60 เมตร รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง นาง เนี่ยว จันทะมณี อบจ.สงขลา 7.89 เมตร รายละเอียด
100-104 ปี ชาย นาย สว่าง จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 11.41 เมตร รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด