Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ก้องสุธา เข็มทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 36.75 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว ขนิษฐา อิ้ววังโส อบจ.นครศรีธรรมราช 14.96 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ณาตยา นิสสิริ สงขลา 24.03 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ปรัชญา ปณิธิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37.05 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง สายเนตร ศรีสมพงษ์ นครราชสีมา 34.95 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย บรรเทิง อินแถลง การบินไทย 44.45 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง นิตย์ประภา เอ้งเหมาะ อบจ.สุราษฎร์ธานี 20.02 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สว่าง มาตราช สงขลา 44.45 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง นันทนัช วงศ์คำ ล้านนา 17.14 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย นพดล หงษ์ศรี เชียงใหม่ 30.83 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง ไพเราะ โจนส์ ชลบุรี 21.38 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา จันทบุรี 36.31 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง เปรมปรี ฝุ่นแก้ว หนองบัวลำภู 18.91 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย วินัย ขุนพินิจ สงขลา 30.49 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง รัตนา ธิโสภา อบจ.อุดรธานี 13.59 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย สมศักดิ์ สร้อยอินทร์ ล้านนา 26.64 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง แดง นนทะสร สงขลา 12.64 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย สำรวย สุนทรวิภาต ล้านนา 33.26 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ทองหว่าน สุรคุปต์ เชียงใหม่ 11.88 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย พันธ์ พุทธเสน เชียงใหม่ 15.11 เมตร รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง เนี่ยว จันทะมณี สงขลา 11.03 เมตร รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด