Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย AJITH WICKRAMASINGHE SRI LANKA 1.60 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วาสนา วินาโท สุรินทร์ 1.50 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย อรรณพ พรหมหีต สุราษฎร์ธานี 1.73 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว LAURA BINTI DOSUI MALAYSIA 1.15 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย วิเชียร หมื่นศรี อบต.จุมพล 1.60 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง รัศมี สุเมธิวิทย์ สุรินทร์ 1.45 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย วีระชัย เพ็ชรครุฑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1.50 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว สายพิน อินประมูล ล้านนา 1.20 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย บัญญัติ รุ่งเรือง สุราษฎร์ธานี 1.35 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง กรกนก เง่าภรตวรรษ ชลบุรี 1.10 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย อดุลย์ เดชนัวรัตน์ สุราษฎร์ธานี 1.25 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 1.23 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย อาวุธ สมพงศ์ สงขลา 1.30 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง วรรณี แดงดี สงขลา 1.05 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ชาติธนู ณ ลำปาง ลำปาง 1.30 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว สมบุญ โพธิยานนท์ อบจ.นนทบุรี 1.00 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย นิเวช ด้วงสุวรรณ์ สุราษฎร์ธานี 1.15 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง เดือนน้อย เผือกเผ่า อุตรดิตถ์ 0.80 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด