Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย อรรณพ พรหมหีต สุราษฎร์ธานี 1.65 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย วีระชัย เพ็ชรครุฑ กำแพงเพชร 1.45 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย พิศิษฐ์ สัจจาพันธ์ สงขลา 1.37 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว จารุณี ศุภมาศมงคล เชียงใหม่ 1.08 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย นรเศรษฐ์ โนใหม่ นครราชสีมา 1.30 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย มานิตย์ สิทธิชัย กรุงเทพมหานคร 1.10 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ชาติธนู ณ ลำปาง ลำปาง 1.25 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด