Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
50 - 54 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 0:53.10 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย อบจ.สงขลา 0:56.85 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 0:59.31 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย อบจ.สงขลา 1:03.02 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง รายละเอียด