Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย อบจ.สงขลา 0:54.21 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 0:55.37 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 0:57.02 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย ชลบุรี 0:56.93 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย ขอนแก่น 1:01.44 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย อบจ.สงขลา 1:10.22 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 1:12.55 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย อบจ.สงขลา 1:29.18 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100 + ปี ชาย รายละเอียด
100 + ปี หญิง รายละเอียด