Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ณรงค์เดช จันทร์ใจ ลำปาง 13.06 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว เครือวรรณ เค้าโพธิ์ หนองบัวลำภู 9.58 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย ประสงค์ อิ่นคำ ล้านนา 12.43 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว J.A.A.S. JAYASOORIYA SRI LANKA 8.69 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ณัฐพล นามกันหา การบินไทย 13.00 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว ศุนิสา ดาราเรือง นครสวรรค์ 9.94 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย วรศักดิ์ อัดโดดดอน สุรินทร์ 10.75 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว สายพิน อินประมูล ล้านนา 8.52 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย บัญญัติ รุ่งเรือง เชียงใหม่ 10.03 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว Juliana Gumpil MALAYSIA 8.43 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สมาน หวังผล สุรินทร์ 9.32 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 8.21 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย ไพบูลย์ มีทรัพย์ ชลบุรี 10.81 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง เรณู ชุมรุม เชียงใหม่ 6.36 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ประจักษ์ กือเจริญ อิสระ 8.15 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว T.I.F. KARUNARATNE SRI LANKA 6.18 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 4.85 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย นิพันธ์ นพรัตน์ อุตรดิตถ์ 6.63 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด