Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย Wagmare Dinesh INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ 11.19 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว สาริณี คุณยศยิ่ง ล้านนา 8.24 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สุพจน์ ประเสริฐสังข์ นครราชสีมา 10.08 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว สายพิน อินประมูล ล้านนา 8.81 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย บัญญัติ รุ่งเรือง อบจ.สุราษฎร์ธานี 10.19 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง นงค์เยาว์ สิทธิโยธี อบจ.สงขลา 6.98 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สมาน หวังผล สุรินทร์ 9.60 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว จารุณี ศุภมาศมงคล อบจ.เชียงใหม่ 8.04 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ไพบูลย์ มีทรัพย์ นครราชสีมา 9.36 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง เรณู ชุมรุม อบจ.เชียงใหม่ 4.97 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย จรัญ โชตึก อบจ.สงขลา 6.77 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 3.66 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย นิพันธ์ นพรัตน์ อุตรดิตถ์ 6.52 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100 + ปี ชาย รายละเอียด
100 + ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด