Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย จีรภัทร ปรุโปรง สุรินทร์ 11.54 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว Chua Swee Mei MALAYSIA 7.88 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สุรชัย แซ่ด่าน อบจ.นครศรีธรรมราช 12.53 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว สาลี่ สมาเอม สุรินทร์ 9.58 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ฉลาด วงศ์ทิพรัตน์ การบินไทย 9.72 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง สายเนตร ศรีสมพงษ์ นครราชสีมา 11.99 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย อนิรุทธ์ หาสนะการ การบินไทย 11.28 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง นิตย์ประภา เอ้งเหมาะ สุราษฎร์ธานี 7.72 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย F.j. Fernando MASL.S 10.92 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง อาภัสรา บูรณ์เจริญ เชียงใหม่ 8.10 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ การประปานครหลวง 11.57 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง อุไร อัคพิน สงขลา 7.57 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย สุรพล ทรัพย์กล้า เชียงใหม่ 10.41 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นาง Tay Yu Eng MALAYSIA 6.99 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ธำรงค์ แซ่ลิ่ม อบจ.นครศรีธรรมราช 8.63 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว T.I.F. KARUNARATNE SRI LANKA 5.94 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย บุญช่วย สังข์วิลัย ชลบุรี 8.33 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง แดง นนทะสร สงขลา 5.30 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย ประยูร นิ่มสาคร เชียงใหม่ 10.54 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง จันทร์ฟอง สารพฤกษ์ เชียงใหม่ 4.58 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย เลื่อน ปราบพล สงขลา 6.09 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง นาง MARIETJE E. ROREK INDONESIA/MARIE ROREK 3.43 เมตร รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย นาย พันธ์ พุทธเสน เชียงใหม่ 7.81 เมตร รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด