Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ณัฐยุทธ แนมใส อบจ.นครศรีธรรมราช 13.79 เมตร รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว หนึ่งฤทัย สอดส่อง อบจ.สุราษฎร์ธานี 6.54 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย สุรชัย แซ่ด่าน อบจ.นครศรีธรรมราช 11.69 เมตร รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ณาตยา นิสสิริ สงขลา 8.39 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ปรัชญา ปณิธิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9.89 เมตร รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นาง สายเนตร ศรีสมพงษ์ นครราชสีมา 11.07 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ศุภกาญ กำเนินหิน อบจ.สุราษฎร์ธานี 11.96 เมตร รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นาง เตือนใจ วิรุฬหมาศ สงขลา 8.20 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สว่าง มาตราช สงขลา 10.03 เมตร รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว วาสนา คาวีวงศ์ นครราชสีมา 7.89 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ การประปานครหลวง 11.25 เมตร รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง โสภิต แก้วมีบุญ อบจ.นครศรีธรรมราช 7.71 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย คำนึง สิงห์เอี่ยม ภูเก็ต 9.20 เมตร รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 7.01 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย ชูศักดิ์ สุวรรณภา ล้านนา 9.95 เมตร รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง รัตนา ธิโสภา อบจ.อุดรธานี 6.02 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย บุญช่วย สังข์วิลัย ชลบุรี 8.55 เมตร รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นาง แดง นนทะสร สงขลา 6.43 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย ประยูร นิ่มสาคร เชียงใหม่ 10.11 เมตร รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง บัว คำมอญ อุตรดิตถ์ 5.02 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จง ตรีโยธา หนองบัวลำภู 7.42 เมตร รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง นาง เนี่ยว จันทะมณี สงขลา 5.14 เมตร รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด