Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย สงขลา 3:48.53 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย เชียงใหม่ 4:10.38 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง การบินไทย 5:05.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย เชียงใหม่ 4:04.33 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง อบจ.นครศรีธรรมราช 5:21.08 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 4:03.43 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย สงขลา 4:15.25 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง อบจ.นครศรีธรรมราช 5:42.40 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นครราชสีมา 4:18.28 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง สงขลา 6:23.51 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นครราชสีมา 4:37.56 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง สงขลา 7:14.86 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 5:22.79 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง สงขลา 9:21.84 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง สกลนคร 8:30.15 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย อุตรดิตถ์ 6:59.63 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด