Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 3:59.28 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 4:14.39 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง อบจ.นครศรีธรรมราช 5:41.19 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 4:23.50 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง อบจ.สงขลา 5:55.68 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย อบจ.สงขลา 4:27.61 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง อบจ.สงขลา 5:44.16 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย อบจ.สงขลา 4:33.53 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง อบจ.สงขลา 6:45.50 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นครราชสีมา 5:16.57 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง อบจ.สงขลา 8:07.95 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 5:47.36 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย อุตรดิตถ์ 7:56.18 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง อบจ.สงขลา 12:20.46 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100 + ปี ชาย รายละเอียด
100 + ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด