Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 3:45.39 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง สุรินทร์ 4:28.46 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 3:51.52 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง การบินไทย 5:09.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย สงขลา 3:57.68 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง อบจ.นครศรีธรรมราช 5:10.13 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 3:54.71 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง อบจ.นครศรีธรรมราช 5:26.48 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย สงขลา 4:22.68 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง สุราษฎร์ธานี 5:40.74 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 4:35.61 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง สงขลา 6:49.46 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นครราชสีมา 4:43.19 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง สกลนคร 7:19.49 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นครราชสีมา 5:02.43 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง สกลนคร 7:52.07 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด