Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย สงขลา 3:50.59 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง สุรินทร์ 4:39.29 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3:43.27 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง การบินไทย 5:00.83 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3:58.74 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย สงขลา 3:59.21 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง สงขลา 5:36.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 4:29.80 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง สุราษฎร์ธานี 6:07.29 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นครราชสีมา 4:27.16 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง สงขลา 6:37.15 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นครราชสีมา 5:02.22 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง สงขลา 7:18.28 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 5:34.26 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง สงขลา 9:57.12 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 6:21.42 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง สงขลา 10:18.14 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย สงขลา 15:07.06 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง สงขลา 13:25.02 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย สงขลา 15:08.30 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด