Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย สงขลา 3:48.91 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง อบจ.นครศรีธรรมราช 5:17.37 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 3:49.66 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง การบินไทย 4:58.04 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย เชียงใหม่ 3:59.36 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง การบินไทย 5:42.94 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย สงขลา 3:55.04 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง สงขลา 5:57.19 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย สุราษฎร์ธานี 4:23.95 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง สงขลา 5:28.69 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นครราชสีมา 4:25.98 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง สงขลา 6:22.79 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นครราชสีมา 5:06.15 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง สงขลา 7:19.89 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นครราชสีมา 5:07.42 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง สกลนคร 8:19.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย อบจ.นครศรีธรรมราช 6:53.90 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง สงขลา 10:22.19 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย อุตรดิตถ์ 7:45.36 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด