Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย ชัยยุทธ ธนภพ อบจ.นครศรีธรรมราช 18:19.00 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว นฤมล บัวสุวรรณ อบจ.นครศรีธรรมราช 24:01.00 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย กาน อุ่นเรือน เชียงใหม่ 17:52.00 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นางสาว กัลยา อนุรักษ์ สงขลา 22:06.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ไพชยนต์ เจนช่าง จันทบุรี 18:00.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว วัลยา ปานุราช การบินไทย 22:56.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย ชัยยุทธ ใจงามกุล สงขลา 17:42.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว ปัทมา กิตติธาราทรัพย์ เชียงใหม่ 22:25.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สุรพล กลิ่นทรัพย์ สงขลา 18:43.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นางสาว โสภา แก่นจันทร์ สงขลา 23:35.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สมัย คารวะวงค์ เชียงใหม่ 20:07.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง อนงค์ศิลป์ สิงหาพรม สงขลา 24:04.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย อำนวยพร ทินประภา อบจ.นครศรีธรรมราช 21:06.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล ลำปาง 23:43.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย วิเชียร คำโฮง ชลบุรี 23:00.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นางสาว S.H.R. SILVA SRI LANKA 27:44.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย กีระ คนชัยภูมิ อุดรธานี 21:56.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย เริงชัย รักสวัสดิ์ สุราษฎร์ธานี 33:31.00 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง นาง ลักษณา พระลับรักษา หนองบัวลำภู 1:04.00 ชั่วโมง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย บุญกอง กาลสกุล ชลบุรี 37:03.00 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด