Thai English
ผลการแข่งขัน
รุ่น เพศ นักกีฬา ทีม ผลการแข่งขัน
35 - 39 ปี ชาย นาย แดนชัย ปานคง สุราษฎร์ธานี 17:15.00 นาที รายละเอียด
35 - 39 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี 20:02.00 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี ชาย นาย กาน อุ่นเรือน ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 17:16.00 นาที รายละเอียด
40 - 44 ปี หญิง นาง ภาณุมาศ คีรีวงศ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 21:49.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี ชาย นาย ไพชยนต์ เจนช่าง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 17:40.00 นาที รายละเอียด
45 - 49 ปี หญิง นางสาว ปัทมา กิตติธาราทรัพย์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 21:55.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี ชาย นาย สมบุญ บุญขำ สุราษฎร์ธานี 18:28.00 นาที รายละเอียด
50 - 54 ปี หญิง นางสาว โสภา แก่นจันทร์ สงขลา 22:28.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี ชาย นาย สมพร เชื่อพลพิชัย อบจ.นครศรีธรรมราช 19:20.00 นาที รายละเอียด
55 - 59 ปี หญิง นาง สมปอง อนันตโสภาจิตร์ สงขลา 24:38.00 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี ชาย นาย สุเทพ สุนทรรัตน์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 19:57.11 นาที รายละเอียด
60 - 64 ปี หญิง นาง อนงค์ศิลป์ สิงหาพรม สงขลา 24:31.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี ชาย นาย อำนวยพร ทินประภา อบจ.นครศรีธรรมราช 20:32.00 นาที รายละเอียด
65 - 69 ปี หญิง นางสาว วิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล ลำปาง 25:42.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี ชาย นาย วิเชียร คำโฮง ชลบุรี 22:47.00 นาที รายละเอียด
70 - 74 ปี หญิง นาง Rebecca Lau HONGKONG 27:24.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี ชาย นาย Ross Miburn HONGKONG 23:10.00 นาที รายละเอียด
75 - 79 ปี หญิง นางสาว IRAN RAOUFI IRAN 35:31.00 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี ชาย นาย อินทร บริหาร ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 32:28.00 นาที รายละเอียด
80 - 84 ปี หญิง รายละเอียด
85 - 89 ปี ชาย นาย จำเริญ หนูรักษ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 43:59.00 นาที รายละเอียด
85 - 89 ปี หญิง รายละเอียด
90 - 94 ปี ชาย รายละเอียด
90 - 94 ปี หญิง รายละเอียด
95 - 99 ปี ชาย รายละเอียด
95 - 99 ปี หญิง รายละเอียด
100-104 ปี ชาย รายละเอียด
100-104 ปี หญิง รายละเอียด
105-109 ปี ชาย รายละเอียด
105-109 ปี หญิง รายละเอียด
110-114 ปี ชาย รายละเอียด
110-114 ปี หญิง รายละเอียด