Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 109/05   วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) ชาย รุ่น 55 - 59 ปี
สถิติเอเชีย : 4:25.14 Polikarpov Sergey KAZ Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 4:59.40 ถาวร สถาพรศุภพงศ์ จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 55-041 ปัญญา โบแก้ว ลำปาง 5:37.94 นาที ทอง
2 55-042 มานิตย์ โหง้วิชัย ลำปาง 5:39.35 นาที เงิน
3 55-009 มานพ สกุลวัฒนเศรษฐ นครราชสีมา 5:41.41 นาที ทองแดง
4 55-072 หยัน สายทอง แพร่ 5:41.62 นาที
5 55-050 ไสว ทองแท้ สงขลา 6:06.40 นาที
6 55-071 กัมปนาท กายรัตนา แพร่ 6:08.67 นาที
7 55-052 พิวัฒณ์ บุญคำภา สุพรรณบุรี 6:28.47 นาที
8 55-021 ณรงค์ ฑีมาวงค์ น่าน 6:32.04 นาที
9 55-003 ศิริศักดิ์ บุญไชยแสน กาฬสินธุ์
10 55-044 ศรีศิริ หน่อแก้ว ลำพูน
11 55-024 ภิรมย์ กังประโคน บุรีรัมย์
12 55-033 สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ พิษณุโลก
13 55-006 ประทวน เข็มเพชร กำแพงเพชร
14 55-065 ศุภชาติ วรานนท์ เชียงราย
15 55-005 ประสานามิตร สุระพร กาฬสินธุ์
16 55-010 สำเริง ม่วงเอี่ยม นครราชสีมา
17 55-015 สมชาย ชามทอง นครศรีธรรมราช
18 55-026 วีรชัย พิมพ์สันต์ บุรีรัมย์
19 55-017 วิสาร แสนสม น่าน