Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 130/11   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 85 - 89 ปี
สถิติเอเชีย : 0:15.51 Hiroo Tanaka JPN Malaga 2018
สถิติประเทศไทย : 0:17.92 จง ตรีโยธา สุพรรณบรุี 2563 / สถิติแห่งชาติ : 0:17.67 จง ตรีโยธา บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 85-016 จำนงค์ เขม้นเขตการณ์ อุตรดิตถ์ 17.87 วินาที ทอง
2 85-021 ประเชิญ ศรีสวย ชลบุรี 20.23 วินาที เงิน
3 85-017 วัน สังข์เงิน อุตรดิตถ์ 22.98 วินาที ทองแดง
4 85-002 MAR SAM PAMI 23.79 วินาที
5 85-012 นุกูล เชาวนา อบจ.นครศรีธรรมราช 46.07 วินาที
6 85-019 เปลี่ยน ขบวนงาม อบจ.เชียงใหม่
7 85-006 ขิ้ม จินดาวงศ์ อบจ.สงขลา
8 85-011 ลุน ศิริเชียงพิณ หนองบัวลำภู
9 85-015 ประเชิญ สมญาประสิทธิ์ อบจ.อุดรธานี
10 85-008 สมบูรณ์ ยอดสวัสดิ์ อบจ.สงขลา