Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 101/04   วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) หญิง รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 5:06:15 Takahashi Mitsuko JPN Okinawa 1998
สถิติประเทศไทย : 5:40.59 ชนิฐา ก้อนมณี สุราษฎร์ธานี 2015
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 50-074 ประภาษ ธนาวุฒิ อบจ.นครศรีธรรมราช 6:10.70 นาที ทอง
2 50-043 โสภา แก่นจันทร์ สงขลา 6:23.11 นาที เงิน
3 50-087 คนึง วงศ์จุ้ย อบจ.นครศรีธรรมราช 6:54.75 นาที ทองแดง
4 50-046 จุฑา ไชยประภา สงขลา 7:22.87 นาที
5 50-057 เอี่ยมใจ เพื่อนรักษ์ สตูล 7:30.59 นาที
6 50-003 Husna Binti Abdullah BRUNEI 7:41.34 นาที
7 50-026 ประวัติ แก้วโก น่าน 7:54.58 นาที
8 50-009 Catherine Leonard HONGKONG 8:43.58 นาที
9 50-031 วรรณพร ชโยปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9:18.10 นาที
10 50-072 น้อม รักขพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
11 50-083 อรุณี พัฒนพงศ์ โรงงานยาสูบ
12 50-037 ทับทิม วงศ์หอม ลำปาง
13 50-022 ณัฐธิดา ศิริขวัญ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14 50-050 สุกุลญา ไสยรส สงขลา
15 50-028 ฐานันดร ชุมศรี ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
16 50-079 สุปรียา จิระพรกุล อบจ.อุดรธานี
17 50-030 อุทัย จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล
18 50-086 ลัดดา พุ่งมณีสกุล อบจ.นครศรีธรรมราช