Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/01   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 35 - 39 ปี
สถิติเอเชีย : 0:12.3 Elma Posadas PHI Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:13.24 ณีรนุช กล่อมดี จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 35-013 วาสนา วินาโท สุรินทร์ 13.94 วินาที ทอง
2 35-016 เครือวรรณ เค้าโพธิ์ หนองบัวลำภู 14.52 วินาที เงิน
3 35-002 SOMAYEHSADAT SHAMSGOLPAYEGANI IRAN 14.53 วินาที ทองแดง
4 35-017 มนัณญา รอยสกุล อบจ.นครศรีธรรมราช 15.28 วินาที
5 35-010 พรทิพย์ จันทร์เมือง สุราษฎร์ธานี 15.44 วินาที
6 35-015 จิราภรณ์ ศิริโยธา หนองบัวลำภู
7 35-003 Rosjulianee Mind yusoff MALAYSIA
8 35-019 Richa Deshpande อิสระ