Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/12   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 35 - 39 ปี
สถิติเอเชีย : 0:12.3 Elma Posadas PHI Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:13.24 ณีรนุช กล่อมดี จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:15.31 พรทิพย์ จันทร์เมือง น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 35-020 เครือวรรณ เค้าโพธิ์ หนองบัวลำภู 13.90 วินาที ทอง
2 35-004 P.K.G.D. EAKANAYAKE SRI LANKA 15.20 วินาที เงิน
3 35-016 เพ็ญศรี นิลวรรณโณ สงขลา 17.05 วินาที ทองแดง
4 35-023 ธัญดา ยังสุทธิชัยธนกร การยาสูบแห่งประเทศไทย