Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 305/02   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.09 Lemans Elmira phi singapore2016
สถิติประเทศไทย : เยาวลักษณ์ นาคดิลก 13.85 วินาที บุรีรัมย์ 25620:13.80 ปารณีย์ มากดี Singapore 2008 สถิติแห่งชาติ : 0:13.85 เยาวลักษณ์ นาคดิลก บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-034 เครือวรรณ เค้าโพธิ์ หนองบัวลำภู 14.58 วินาที ทอง
2 40-026 ธนัชอร แสงเกตุ สงขลา 15.02 วินาที เงิน
3 40-012 สุภัทรี ฤกษ์หร่าย การบินไทย 15.23 วินาที ทองแดง
4 40-042 พรทิพย์ จันทร์เมือง เชียงใหม่ 15.36 วินาที
5 40-040 อารีวรรณ เรืองโรจน์ เชียงใหม่ 16.07 วินาที
6 40-028 ภัณฑิรา บาเปีย สุพรรณบุรี 19.32 วินาที
7 40-024 ดวงเดือน จันทกูล สงขลา
8 40-007 NORFAZILAH SOWTALI SINGAPORE
9 40-019 สุพิชชา วงค์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 40-029 อุษา รัตนวงษ์ สุพรรณบุรี
11 40-030 เยาวลักษณ์ นาคดิลก สุรินทร์
12 40-014 ทัศนา ภูแสงศรี การยาสูบแห่งประเทศไทย
13 40-043 K.D.A.D. Panangala MASL_S