Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/02   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.09 Lemans Elmira phi singapore2016
สถิติประเทศไทย : 0:13.80 ปารณีย์ มากดี Singapore 2008
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-008 ดวงเดือน เรืองไพศาล นครราชสีมา 13.96 วินาที ทอง
2 40-011 พัชราภรณ์ พรมพิชัย น่าน 14.49 วินาที เงิน
3 40-003 ปิยนุช ขัติครุฑ กรุงเทพมหานคร 16.39 วินาที ทองแดง
4 40-002 ทัศนา ภูแสงศรี กรุงเทพมหานคร
5 40-006 ลัดดาวัลย์ เกตุแก้ว นครปฐม
6 40-017 ธนาภา บุญครอบ มหาสารคาม