Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/02   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.09 Lemans Elmira phi singapore2016
สถิติประเทศไทย : 0:13.80 ปารณีย์ มากดี Singapore 2008
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-037 เยาวลักษณ์ นาคดิลก สุรินทร์ 14.13 วินาที ทอง
2 40-002 Alinawati Binti Haji Aliakbar BRUNEI 14.31 วินาที เงิน
3 40-018 ดวงเดือน เรืองไพศาล นครราชสีมา 14.41 วินาที ทองแดง
4 40-041 ณัฐิยา ศาสนาภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 15.23 วินาที
5 40-014 วิลาวัลย์ วิสุทธิสิงห์ ชลบุรี 15.79 วินาที
6 40-029 ดวงเดือน จันทกูล สงขลา 15.81 วินาที
7 40-008 ธัญศญา ทองพวง การบินไทย 16.29 วินาที
8 40-025 จำเรียง ศรีปาน มหาวิทยาลัยมหิดล 16.30 วินาที
9 40-036 รัชนี สีหลุ่น สุราษฎร์ธานี 16.45 วินาที
10 40-026 ลัดดาวัลย์ เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
11 40-003 Laxmi Swami R*
12 40-046 พันธ์ธิภา พุ่มเพ็ชร์ โรงงานยาสูบ
13 40-033 เสาวนิตย์ คุ้มสิน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี