Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/04   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 13.61 Juliana Gumpil MAS Singapore 2016
สถิติประเทศไทย : 14.50 สมสง่า บุญนอก AMA Bangalore 2006/14.40 MICHELE HOSSACK ขอนแก่น 2013
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 50-015 สุพัตรา มณีประวัติ สงขลา 15.63 วินาที ทอง
2 50-008 นุชนารถ อะทะ น่าน 16.71 วินาที เงิน
3 50-004 จินตนา นนท์ขุนทด นครราชสีมา 16.81 วินาที ทองแดง
4 50-005 พวงเพ็ชร ชามทอง นครศรีธรรมราช 16.94 วินาที
5 50-012 กัทรกร อุทรักษ์ ระยอง 17.10 วินาที
6 50-013 อรวรรณ นาเหล็ก สกลนคร 21.68 วินาที
7 50-002 อรพินท์ แหล่งหล้า นครปฐม
8 50-003 ทองเติม มณีวงษ์ นครราชสีมา