Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/09   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 13.61 Juliana Gumpil MAS Singapore 2016
สถิติประเทศไทย : 14.50 สมสง่า บุญนอก AMA Bangalore 2006/14.40 MICHELE ขอนแก่น 2013 สถิติแห่งชาติ 0:15.63 สุพัตรา มณีประวัติ น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 50-039 วรรณี รัตนเศวตสรรค์ สงขลา 14.40 วินาที ทอง
2 50-026 ปาณิสรา กุลพินิจ นครราชสีมา 15.40 วินาที เงิน
3 50-046 ประกายแก้ว นิลนิยม สตูล 15.75 วินาที ทองแดง
4 50-034 อรพินท์ แหล่งหล้า ล้านนา 16.40 วินาที
5 50-044 เตือนใจ วิรุฬหมาศ สงขลา 16.85 วินาที
6 50-037 วราภรณ์ วงศ์ชัย ลำปาง 17.80 วินาที
7 50-058 จินตนา สงอุปการ อบจ.นครศรีธรรมราช 18.17 วินาที
8 50-056 ภัคภิณญา ถาวระ อบจ.นครศรีธรรมราช 19.33 วินาที
9 50-038 วนิดา ทองแท้ สกลนคร
10 50-063 สีนวล ชุมสวัสดิ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
11 50-010 D.W.C.M. NISHANTHI MASL.S
12 50-003 GURJIT KAUR IND
13 50-023 จินตนา นนท์ขุนทด นครราชสีมา
14 50-031 นุชนารถ อะทะ น่าน
15 50-045 อรวรรณ นาเหล็ก สงขลา
16 50-013 S.P. MANAWADU SRI LANKA