Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/04   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 13.61 Juliana Gumpil MAS Singapore 2016
สถิติประเทศไทย : 14.50 สมสง่า บุญนอก AMA Bangalore 2006/14.40 MICHELE HOSSACK ขอนแก่น 2013
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 50-061 เรวดี วัฒนสิน สุรินทร์ 15.14 วินาที ทอง
2 50-056 ประกายแก้ว นิลนิยม สตูล 15.43 วินาที เงิน
3 50-048 วรรณี รัตนเศวตสรรค์ สงขลา 15.49 วินาที ทองแดง
4 50-016 ERINE SINUEL MALAYSIA 15.68 วินาที
5 50-047 สุพัตรา มณีประวัติ สงขลา 15.71 วินาที
6 50-041 วนิดา ทองแท้ สกลนคร 16.01 วินาที
7 50-032 แสงเพียร น้อยปุก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16.47 วินาที
8 50-024 ทองเติม มณีวงษ์ นครราชสีมา 16.72 วินาที
9 50-070 พวงเพ็ชร ชามทอง อบจ.นครศรีธรรมราช 16.91 วินาที
10 50-023 ภัทรภร อุทรักษ์ ชลบุรี 16.99 วินาที
11 50-080 พูลทรัพย์ เพียนเที่ยง อิสระ
12 50-025 จินตนา นนท์ขุนทด นครราชสีมา
13 50-044 นงค์เยาว์ สิทธิโยธี สงขลา
14 50-084 สมหญิง อรุณแฉ่ง โรงงานยาสูบ
15 50-038 ผ่องพรรณ มาชัยยะ ลำปาง
16 50-085 นุสรา กิตติวัฒนางกูร โรงงานยาสูบ
17 50-029 บุษกร กิจรัตนา มหาวิทยาลัยมหิดล
18 50-012 Shella kanna Sarepalli JERRYATHLETICS