Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/05   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 55 - 59 ปี
สถิติเอเชีย : 13.60 Naomi Miyata HKG Singapore 2016
สถิติประเทศไทย : 0:14.52 สมสง่า บุญนอก AMA Kuala Lumpur 2010 สถิติแห่งชาติ : 0:15.56 สุพัตรา มณีประวัติ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 55-024 วรรณี รัตนเศวตสรรค์ อบจ.สงขลา 15.07 วินาที ทอง
2 55-031 ประกายแก้ว นิลนิยม สตูล 15.22 วินาที เงิน
3 55-022 สุพัตรา มณีประวัติ อบจ.สงขลา 15.49 วินาที ทองแดง
4 55-008 RAINEH TAMBI BINTI SAWAN SABAH MASTERS 16.67 วินาที
5 55-028 เตือนใจ วิรุฬหมาศ อบจ.สงขลา 16.76 วินาที
6 55-013 ROSECY LEE ONONG SABAH MASTERS 17.05 วินาที
7 55-011 JOMYTA BINTI ELON SABAH MASTERS 19.31 วินาที
8 55-014 ROSELINA BAKAR SELANGOR MASTERS 19.54 วินาที
9 55-053 วรารักษ์ ยิ้มน้อย อบจ.อุดรธานี 23.77 วินาที
10 55-043 สุมาลี นินทศรี อบจ.นครศรีธรรมราช
11 55-016 พูลทรัพย์ เพียนเที่ยง กาญจนบุรี
12 55-006 BUDI NURANI PAMI
13 55-042 จินตนา สงอุปการ อบจ.นครศรีธรรมราช
14 55-057 วิภารัตน์ นรินทร อบจ.เชียงใหม่
15 55-059 Mona Sigar INDONESIA Athletes