Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/05   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 55 - 59 ปี
สถิติเอเชีย : 14.31 cecilia wah tse HKG Singapore 2016
สถิติประเทศไทย : 14.52 สมสง่า บุญนอก AMA Kuala Lumpur 2010
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 55-033 ปราณี ใจสว่าง แพร่ 16.65 วินาที ทอง
2 55-015 แสงเทียน งานชมภู ลำปาง 17.45 วินาที เงิน
3 55-031 อัมพร ญาณพัตร เชียงใหม่ 17.46 วินาที ทองแดง
4 55-003 ลาวัลย์ สุรารักษ์ นครราชสีมา 17.64 วินาที
5 55-006 ปิยนันท์ สุทรหลวง น่าน 18.71 วินาที
6 55-012 พรรณเพ็ญ เนียมน่วม บุรีรัมย์
7 55-023 จุรี วิชิตแย้ม สุราษฎร์ธานี
8 55-009 ปรีย์ธิดา สมจิตร น่าน