Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 127/02   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี
สถิติเอเชีย : 11.2 KaiharaKozabu JPN Jakarta 1986
สถิติประเทศไทย : 11.33 นรินทร์ สุทธิศักดิ์ สุราษฎร์ฯ 1999
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 40-009 วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ นครศรีธรรมราช 12.05 วินาที ทอง
2 40-014 พชรพงศ์ แหวนเพ็ชร์ นครศรีธรรมราช 13.26 วินาที เงิน
3 40-006 เดชาธณ รัตนาจารย์ จันทบุรี 13.83 วินาที ทองแดง
4 40-005 สุชาติ น้อยสมมิตร จันทบุรี 14.09 วินาที
5 40-021 สมทบ สุปินะ น่าน 14.34 วินาที
6 40-002 พิชิต จันทร กาฬสินธุ์
7 40-004 วัชิระ พนมแก่นณ์ กาฬสินธุ์