Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 15.0 Nakamura Noriko JPN Bangkok 2004
สถิติประเทศไทย : 0:16.94 ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ จันทบุรี 2560/ 0:16.89 christina jentunis labanjing จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-048 สุมล นวลจันทร์ฉาย เชียงใหม่ 18.16 วินาที ทอง
2 65-027 ลัดดา มีรสล้ำ สุรินทร์ 18.80 วินาที เงิน
3 65-008 ธิฐิกานญ์ มณีสงฆ์ นครศรีธรรมราช 19.23 วินาที ทองแดง
4 65-006 ผกายมาศ ตั้งสุวรรณ นครราชสีมา 19.55 วินาที
5 65-007 นวลอนงค์ ภารัตนวงศ์ นครราชสีมา 19.91 วินาที
6 65-029 อุดร แก้วกูล สุรินทร์ 24.02 วินาที
7 65-014 จันทร์เพ็ญ ชุ่มกลัด พิษณุโลก 37.59 วินาที
8 65-047 เรณู ชุมรุม เชียงใหม่
9 65-032 สุจารี สินธุประสิทธิ์ อุดรธานี
10 65-045 จุฑามาศ วิชชุโรจน์ อุตรดิตถ์
11 65-041 ศิริพรรณ เล็กวุฒิกานต์ อุตรดิตถ์