Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 303/01   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 0: 15.0 Nakamura Noriko JPN Bangkok 2004
สถิติประเทศไทย : 0:16.94 ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ จันทบุรี 2560/ 0:16.89 christina.L จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:17.43 เรณู ทองหล่อ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-071 สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 16.11 วินาที ทอง
2 65-043 เรณู ทองหล่อ สงขลา 17.36 วินาที เงิน
3 65-021 ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 18.33 วินาที ทองแดง
4 65-022 ลาวัณย์ จิรนาท ชลบุรี 18.61 วินาที
5 65-044 นาริน นวลอนงค์ สงขลา 19.22 วินาที
6 65-037 นภา ธรรมนูญรักษ์ สกลนคร 19.60 วินาที
7 65-024 นวลอนงค์ ภารัตนวงศ์ นครราชสีมา 20.78 วินาที
8 65-067 สุรีรัตน์ สุวรรณธาดา หนองบัวลำภู 21.41 วินาที
9 65-018 บุญเอื้อม นินวิบูลย์ ชมรมกรีฑาฯ กทม. 22.31 วินาที
10 65-076 นงแพง แสนแก้ว หนองบัวลำภู
11 65-105 อัญชลี ชงบางจาก อุตรดิตถ์
12 65-001 Vijaya Famesh IND
13 65-069 ประเพียร คำมูล หนองบัวลำภู
14 65-061 สุภัย แสวงชอบ สุรินทร์
15 65-010 ปานทิพย์ นวนหนู อบจ.สุราษฎร์ธานี
16 65-025 นงค์นาถ เพ็ชรทะเล นครราชสีมา