Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 15.0 Nakamura Noriko JPN Bangkok 2004
สถิติประเทศไทย : 0:16.94 ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ จันทบุรี 2560/ 0:16.89 christina jentunis labanjing จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-001 PERKINS WILMA ANN AUSTRALIA 16.69 วินาที ทอง
2 65-006 CHRITINA LABANJING MALAYSIA 17.51 วินาที เงิน
3 65-082 วิไล เทียบชู อบจ.นครศรีธรรมราช 17.82 วินาที ทองแดง
4 65-027 สุมล นวลจันทร์ฉาย ล้านนา 18.23 วินาที
5 65-064 ลัดดา มีรสล้ำ สุรินทร์ 18.64 วินาที
6 65-016 ลาวัณย์ จิรนาท ชลบุรี 18.67 วินาที
7 65-055 มาลี แก้วสุกศรี สุราษฎร์ธานี 19.31 วินาที
8 65-018 ผกายมาศ ตั้งสุวรรณ นครราชสีมา 19.49 วินาที
9 65-037 นภา ธรรมนูญรักษ์ สกลนคร 19.69 วินาที
10 65-019 นวลอนงค์ ภารัตนวงศ์ นครราชสีมา 20.50 วินาที
11 65-044 นิรมล เดชะมาก สงขลา 20.62 วินาที
12 65-131 กัญภร สุวรรณเลิศ อิสระ 20.69 วินาที
13 65-068 อุดร แก้วกูล สุรินทร์ 22.39 วินาที
14 65-026 ศรีวรรณ จันทร์มณี ล้านนา 22.62 วินาที
15 65-038 เคียง รักภักดี สงขลา 22.74 วินาที
16 65-040 ขับ คำพล สงขลา 23.30 วินาที
17 65-061 ทองสุข สุชาติสุนทร สุรินทร์ 23.57 วินาที
18 65-125 จุฑามาศ วิชชุโรจน์ อุตรดิตถ์ 26.42 วินาที
19 65-023 เรณู ชุมรุม ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 31.58 วินาที
20 65-094 ศิวสุดา บุญประสพ อบจ.อุดรธานี 31.77 วินาที
21 65-054 จิตรา สุภัทรากุล สุราษฎร์ธานี
22 65-025 ประเทือง โควานนท์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
23 65-092 ประสพ ศิลาขวา อบจ.อุดรธานี
24 65-043 นันทนา ผลทรัพย์ สงขลา
25 65-053 อุสาประภาวัต วิหค สุพรรณบุรี
26 65-059 ลัดดาวัลย์ เยาว์มณี สุราษฎร์ธานี
27 65-046 รัชนี จิระวัฒนะเดชะ สงขลา
28 65-036 สุมาลี สมพงษ์ สกลนคร
29 65-073 ลออ บุญประคม หนองบัวลำภู
30 65-056 สุดารัตน์ ลาโภกาญจน์ สุราษฎร์ธานี
31 65-095 สุจารี สินธุประสิทธิ์ อบจ.อุดรธานี
32 65-045 อรวรรณ นนทพันธ์ สงขลา
33 65-129 สุรีย์พร ศรีสืบ ชลบุรี
34 65-051 โปร่งใจ พันธุเณร สุพรรณบุรี
35 65-015 ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี
36 65-020 พิมลทิพ ชัยศิริ นครราชสีมา