Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 15.0 Nakamura Noriko JPN Bangkok 2004
สถิติประเทศไทย : 17.07 พร คนชัยภูมิ กรุงเทพฯ 2005
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-005 CHRISTINA JENTUNIS LABANJING MALAYSIA 16.89 วินาที ทอง
2 65-016 ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ชลบุรี 16.94 วินาที เงิน
3 65-068 วิไล เทียบชู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 17.33 วินาที ทองแดง
4 65-024 สุมล นวลจันทร์ฉาย ล้านนา 17.67 วินาที
5 65-050 ลัดดา มีรสล้ำ สุรินทร์ 17.90 วินาที
6 65-047 ลัดดาวัลย์ เยาว์มณี สุราษฎร์ธานี 19.84 วินาที
7 65-021 สมศรี วัฒนะนุพงษ์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 20.44 วินาที
8 65-069 ลำดวน ธรรมเจรจา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 22.32 วินาที
9 65-031 เคียง รักภักดี สงขลา 22.37 วินาที
10 65-052 อุดร แก้วกูล สุรินทร์ 22.48 วินาที
11 65-077 ประสพ ศิลาขวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 24.97 วินาที
12 65-084 หนูเลียบ โสภากุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 28.45 วินาที
13 65-080 ทองนาค พาจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
14 65-089 นิราศรี เดชพิชัย อุตรดิตถ์
15 65-009 ลาวัณย์ จิรนาท ชลบุรี
16 65-044 มาลี แก้วสุกศรี สุราษฎร์ธานี
17 65-022 ประเทือง โควานนท์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
18 65-033 ขับ คำพล สงขลา
19 65-023 ศรีวรรณ จันทร์มณี ล้านนา
20 65-015 สุรีย์พร ศรีสืบ ชลบุรี
21 65-018 ผกายมาศ ตั้งสุวรรณ นครราชสีมา
22 65-036 รัชนี จิระวัฒนะเดชะ สงขลา
23 65-078 ศิวสุดา บุญประสพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี