Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 0: 15.0 Nakamura Noriko JPN Bangkok 2004
สถิติประเทศไทย : 0:16.11 สมสง่า บุญนอก สุพรรณบุรี 2563 สถิติแห่งชาติ : 0:17.43 เรณู ทองหล่อ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-017 บุษรา รังไสว ชลบุรี 15.28 วินาที ทอง
2 65-045 สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 16.02 วินาที เงิน
3 65-007 LINDA OH AH KIAW SMTFA 16.30 วินาที ทองแดง
4 65-035 ระวีวรรณ ดุลยาภรณ์ สตูล 17.16 วินาที
5 65-011 ทองสุข พิมพ์สาร ขอนแก่น 17.17 วินาที
6 65-072 พันธุ์ทิพา เบญจศุภนิมิต อบจ.นครศรีธรรมราช 17.29 วินาที
7 65-024 เรณู ทองหล่อ อบจ.สงขลา 17.63 วินาที
8 65-034 พิกุล งามวิริยะ สตูล 18.34 วินาที
9 65-074 โสภา วรรณโสภณ อบจ.นครศรีธรรมราช 18.45 วินาที
10 65-083 มนตรี น้อยดี อบจ.สุราษฎร์ธานี 19.67 วินาที
11 65-031 สุมันตา เจริญศาสตร์ อบจ.สงขลา 19.80 วินาที
12 65-078 วนิดา อินทร์แก้ว อบจ.สุราษฎร์ธานี 19.91 วินาที
13 65-067 นงลักษณ์ เชียรหอม หนองบัวลำภู 20.91 วินาที
14 65-040 สุภัย แสวงชอบ สุรินทร์ 22.78 วินาที
15 65-019 ประภา ชายครอง น่าน 23.04 วินาที
16 65-089 ซ่อนกลิ่น โลทัง อบจ.อุดรธานี 23.53 วินาที
17 65-099 เรณู ศรีสระน้อย อบจ.อุดรธานี 24.44 วินาที
18 65-103 สำเนียง รักสุทธี อบจ.อุดรธานี 25.10 วินาที
19 65-102 ปัทมาพร ศิริรัตน์ไพบูลย์ อบจ.อุดรธานี 27.46 วินาที
20 65-025 นาริน นวลอนงค์ อบจ.สงขลา
21 65-008 สังวาลย์ จันทะสาร ขอนแก่น
22 65-079 สุจิตรา ม่วงเมือง อบจ.สุราษฎร์ธานี
23 65-093 ฉวีวรรณ สวัสดิ์ผล อบจ.อุดรธานี