Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/05   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 70 - 74 ปี
สถิติเอเชีย : 0:15.93 Teng Fu En CHN Singapore 2016
สถิติประเทศไทย : 0:18.34 สมบุญ โพธิยานนท์ จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:19.81 ถนอมจิตร คงดี น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 70-005 T.I.F. KARUNARATNE SRI LANKA 18.65 วินาที ทอง
2 70-034 ถนอมจิตร คงดี สุรินทร์ 19.75 วินาที เงิน
3 70-032 อุไร ช่วงชัยชนะ สุรินทร์ 20.95 วินาที ทองแดง
4 70-069 ทัศนีย์ ดวงตา อุตรดิตถ์ 21.75 วินาที
5 70-028 ขับ คำพล สงขลา 22.20 วินาที
6 70-014 ลัดดา กาหลง นครราชสีมา 22.30 วินาที
7 70-024 ร่วง อาวรณ์เจริญ สงขลา 22.75 วินาที
8 70-018 สิริรัตน์ พรหมวา ลำปาง 22.80 วินาที
9 70-006 วรวรรณ ประดิษฐศิลป์ กรุงเทพมหานคร 23.30 วินาที
10 70-072 ศิริพรรณ เล็กวุฒิกานต์ อุตรดิตถ์ 23.80 วินาที
11 70-041 ฉวีวรรณ แก้วมงคล หนองบัวลำภู 23.95 วินาที
12 70-017 ศรีวรรณ จันทร์มณี ล้านนา 24.30 วินาที
13 70-033 ปราณีต คำมี สุรินทร์ 25.10 วินาที
14 70-049 ปรีดา ลิ่มตระกูล อบจ.นครศรีธรรมราช 28.35 วินาที
15 70-035 ทองสุข สุชาติสุนทร สุรินทร์ 28.63 วินาที
16 70-078 อนงค์ รัตนมงคล เชียงใหม่ 29.00 วินาที
17 70-054 ธิฐิกานญ์ มณีสงฆ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
18 70-016 พเนาว์ ปริยชาตเกษร ล้านนา
19 70-026 เคียง รักภักดี สงขลา