Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/10   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 18.73 Morita Mitsu JPN Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:23.29 สมหวัง อุทัยพัฒน์ จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-009 มาเรียะ วงค์สัมพันธ์ สงขลา 54.13 วินาที ทอง
2 80-012 สายทอง แก้วแดง อุตรดิตถ์
3 80-003 สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา