Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/10   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 18.73 Morita Mitsu JPN Bangalore 2006
สถิติประเทศไทย : 0:23.29 สมหวัง อุทัยพัฒน์ จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-001 สมหวัง อุทัยพัฒน์ นครราชสีมา 25.36 วินาที ทอง
2 80-002 ดวงปี แสนสิงห์ หนองบัวลำภู 27.50 วินาที เงิน
3 80-003 สายทอง แก้วแดง อุตรดิตถ์ 44.45 วินาที ทองแดง