Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/10   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 17.98 Noriko Nakamura JPN Kuching 2019
สถิติประเทศไทย : 0:23.29 สมหวัง อุทัยพัฒน์ จันทบุรี 2560 สถิติอาวุโสแห่งชาติ 20.72 วินาที สมบูรณ์ จินาวงศ์ กระบี่ ทำไว้ที่ พัทลุง 2565
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-013 นงนุช ชมภูพาน อบจ.สงขลา 20.84 วินาที ทอง
2 80-001 สมพิศ ป้องกันภัย ขอนแก่น 23.18 วินาที เงิน
3 80-005 บุญล้อม สิงหกุล สกลนคร 24.19 วินาที ทองแดง
4 80-011 เผือน วงษ์ชนะ อบจ.สงขลา 26.10 วินาที
5 80-018 กัญจนา เจดีย์วุฒิ อุตรดิตถ์ 27.64 วินาที
6 80-008 วรรณา คุ้มปิยะผล อบจ.นครศรีธรรมราช 27.84 วินาที
7 80-006 เครือจิต สัตยวิวัฒน์ สุรินทร์