Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 125/10   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 80 - 84 ปี
สถิติเอเชีย : 17.98 Noriko Nakamura JPN Kuching 2019
สถิติประเทศไทย : 0:23.29 สมหวัง อุทัยพัฒน์ จันทบุรี 2560 สถิติแห่งชาติ : 0:23.73 สมหวัง อุทัยพัฒน์ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 80-017 สมบูรณ์ จินาวงศ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 20.59 วินาที ทอง
2 80-019 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 23.71 วินาที เงิน
3 80-002 สมพิศ ป้องกันภัย ขอนแก่น 24.54 วินาที ทองแดง
4 80-016 พ่วน มณี อบจ.นครศรีธรรมราช 24.60 วินาที
5 80-015 วรรณา คุ้มปิยะผล อบจ.นครศรีธรรมราช 29.42 วินาที
6 80-021 กัญจนา เจดีย์วุฒิ อุตรดิตถ์ 31.18 วินาที
7 80-008 เพรื่อง กาญจนะ อบจ.สงขลา 34.70 วินาที
8 80-022 วรรณภา สากระแส อบจ.เชียงใหม่ 36.89 วินาที
9 80-014 วิน เนื่องเนาว์ อบจ.นครศรีธรรมราช
10 80-009 สมบูรณ์ วัฒนสุวรรณ์ อบจ.สงขลา
11 80-001 SRI HATI WARJATI INDONESIA
12 80-010 เครือจิต สัตยวิวัฒน์ สุรินทร์