Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/03   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 45 - 49 ปี
สถิติเอเชีย : 0:11.4 Kaihara Kozabu JPN Singapore 1992
สถิติประเทศไทย : 0:11.67 ทรงฤทธิ์ เวียงบาล นครราชสีมา 2559
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 45-087 สมโชค ยืนยง สุราษฎร์ธานี 12.56 วินาที ทอง
2 45-046 สุริยา สิงห์ทอง ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 12.60 วินาที เงิน
3 45-020 พุทธจักร โสดาภักดิ์ การบินไทย 12.67 วินาที ทองแดง
4 45-003 Haji Shahri Bin Haji Ahmad BRUNEI 12.87 วินาที
5 45-015 ฉลอม พูลสวัสดิ์ การบินไทย 12.98 วินาที
6 45-011 Jiprin Jusdi MALAYSIA 13.31 วินาที
7 45-118 สมศักย์ กาเผือกงาม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 13.37 วินาที
8 45-082 พงศกร รุ่งโรจน์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 13.42 วินาที
9 45-016 สถาพร บุญสา การบินไทย 13.44 วินาที
10 45-033 อนิรุธ พงษ์ศรัเพ็ชร นครราชสีมา 13.46 วินาที
11 45-054 ชัชชัย เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล 13.61 วินาที
12 45-027 ปรีดา ปรงกลาง ชลบุรี 13.65 วินาที
13 45-025 สัมพันธ์ บัวสำอางค์ ชลบุรี 13.67 วินาที
14 45-098 วัชรากรณ์ อิ้ววังโส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
15 45-030 สุวัฒน์ รอดเวียง นครราชสีมา
16 45-066 สมหวัง พิเคราะห์ สงขลา
17 45-116 ภานุ รักเพื่อน โรงงานยาสูบ
18 45-058 นำพล เชื้อชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
19 45-075 สมศักดิ์ ปัญญาไหว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี
20 45-029 ณัฎฐ์สิน ตลิ่งไธสง นครราชสีมา
21 45-103 สำเริง คีรีพันธ์ุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
22 45-072 ปกรณ์ ณรงค์ สงขลา
23 45-055 ชลชัย อานามนารถ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 45-007 Sidda Raju R*
25 45-092 พงษ์ศักดิ์ แท่นเพชร สุราษฎร์ธานี
26 45-045 นรินทร์ ลิ้มเจริญ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
27 45-034 สมหวัง โคตรลาคำ นครราชสีมา
28 45-106 ชิษณุพงศ์ รัตนพันธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
29 45-049 ภาสกร สกุลกิจ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
30 45-024 ไพโรจน์ นิยมวงษ์ ชลบุรี
31 45-107 ประสพสุข ชอบทำกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
32 45-032 ทรงฤทธิ์ เวียงบาล นครราชสีมา
33 45-062 ปรีชา เมืองจันทร์ ลำปาง
34 45-117 เจษฎา ซอฮาซัน โรงงานยาสูบ
35 45-119 วันชัย แก่นพิทักษ์ อิสระ