Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 127/03   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 45 - 49 ปี
สถิติเอเชีย : 0:11.4 Kaihara Kozabu JPN Singapore 1992
สถิติประเทศไทย : 0:11.67 ทรงฤทธิ์ เวียงบาล นครราชสีมา 2559
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 45-011 ชิษณุพงศ์ รัตนพันธุ์ นครศรีธรรมราช 12.25 วินาที ทอง
2 45-033 สมโชค ยืนยง สุราษฎร์ธานี 12.29 วินาที เงิน
3 45-028 นำพล เชื้อชัย ลพบุรี 12.42 วินาที ทองแดง
4 45-030 ปกรณ์ ณรงค์ สงขลา 12.43 วินาที
5 45-034 จีระพันธ์ งามพริ้ม สุราษฎร์ธานี 12.82 วินาที
6 45-022 ณพลเดช ภาพยนต์ บุรีรัมย์ 12.84 วินาที
7 45-040 อนันต์ บุราวิทยานนท์ สุรินทร์ 13.49 วินาที
8 45-002 ภานุ รักเพื่อน กรุงเทพมหานคร
9 45-006 ชัชชัย เกตุแก้ว นครปฐม
10 45-027 พิสนธิ์ อินทร์เจริญ ลพบุรี
11 45-032 สัมพันธ์ บัวสำอางค์ สมุทรสาคร
12 45-013 แชน อะทะไชย น่าน
13 45-007 ชลชัย อานามนารถ นครปฐม
14 45-010 วันชัย ไกรจะบก นครราชสีมา
15 45-018 สุเทพ สวนจักร์ น่าน