Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/11   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 0:11.6 KaiharaKozabu JPN Seoul 1996
สถิติประเทศไทย : 0:11.57 ณัฐวัฒน์ แต้มทอง อุดรธานี 2007 สถิติแห่งชาติ : 0:12.16 อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 50-105 สุริยา สิงห์ทอง เชียงใหม่ 12.32 วินาที ทอง
2 50-110 อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ แพร่ 12.34 วินาที เงิน
3 50-106 สมโชค ยืนยง เชียงใหม่ 12.46 วินาที ทองแดง
4 50-103 ธวัชชัย ชูจิตร เชียงใหม่ 12.54 วินาที
5 50-037 ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ นครราชสีมา 12.58 วินาที
6 50-034 คันธรัตน์ เอี่ยมเอม นครราชสีมา 12.65 วินาที
7 50-025 ฉลอม พูลสวัสดิ์ การบินไทย 13.03 วินาที
8 50-081 ไพฑูรย์ แก้วภมร สุรินทร์ 13.39 วินาที
9 50-014 K R DE SILVA SRI LANKA 13.55 วินาที
10 50-021 พงศ์ธร พรหมมินทร์ การบินไทย 13.88 วินาที
11 50-051 ทรรศนะ โล่เรียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14.10 วินาที
12 50-061 ประสิทธิ์ บุตรแสน สกลนคร 14.41 วินาที
13 50-098 สรยุทธ วงศ์พุทธา อิสระ 14.78 วินาที
14 50-052 ประพันธ์ สระหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15.04 วินาที
15 50-082 ครรชิต จันทเลิศ สุรินทร์
16 50-073 ธนภัทร ประภัสราภรณ์ สุราษฎร์ธานี
17 50-096 นิธิ ปิยะพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
18 50-050 ชัชชัย เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
19 50-060 ปรีชา เมืองจันทร์ ลำปาง
20 50-031 บัญเทิง ไชยเพชร ชลบุรี
21 50-092 วัชรากรณ์ อิ้ววังโส อบจ.นครศรีธรรมราช
22 50-049 เฉลิมชาติ แจ่มจำรัส มหาวิทยาลัยมหิดล
23 50-079 พิทยา บุญปลิว สุรินทร์
24 50-087 สุทธิพันธ์ จงจิตร์ อบจ.นครศรีธรรมราช
25 50-071 เทพไท ลมัยพันธุ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา
26 50-089 มนูญ ศิริธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช