Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 312/01   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 50 - 54 ปี
สถิติเอเชีย : 0:11.6 KaiharaKozabu JPN Seoul 1996
สถิติประเทศไทย : 0:11.57 ณัฐวัฒน์ แต้มทอง อุดรธานี 2007 สถิติแห่งชาติ : 0:12.16 อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 50-097 สมโชค ยืนยง เชียงใหม่ 12.40 วินาที ทอง
2 50-037 ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ นครราชสีมา 12.71 วินาที เงิน
3 50-083 วัชรากรณ์ อิ้ววังโส อบจ.นครศรีธรรมราช 12.76 วินาที ทองแดง
4 50-049 วิเชียร บุญเจือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12.86 วินาที
5 50-092 ธวัชชัย ชูจิตร เชียงใหม่ 12.92 วินาที
6 50-066 โกศล พูนนวล สงขลา 13.11 วินาที
7 50-014 ฉลอม พูลสวัสดิ์ การบินไทย 13.31 วินาที
8 50-068 เกษม เทพหนู สงขลา 13.62 วินาที
9 50-057 ประสิทธิ์ บุตรแสน สกลนคร 14.25 วินาที
10 50-099 จารุเกียรติ คุ่ยจาด เชียงใหม่ 14.33 วินาที
11 50-033 บัญเทิง ไชยเพชร ชลบุรี 14.34 วินาที
12 50-061 ธนัตถ์ สายตา สกลนคร
13 50-026 ศุภกาญ กำเนินหิน อบจ.สุราษฎร์ธานี
14 50-089 จิรศักดิ์ เกตุสมบัติ อบจ.นครศรีธรรมราช
15 50-096 สุริยา สิงห์ทอง เชียงใหม่
16 50-045 ชัชชัย เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
17 50-046 ประพันธ์ สระหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 50-044 เฉลิมชาติ แจ่มจำรัส มหาวิทยาลัยมหิดล
19 50-058 สมฤทธิ์ สมอหอม สกลนคร
20 50-003 N SRINIVASA INDIA
21 50-076 ครรชิต จันทเลิศ สุรินทร์
22 50-087 นิธิ ปิยะพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
23 50-038 ธนสาร เพ็งพุ่ม นครราชสีมา
24 50-095 นรินทร์ ลิ้มเจริญ เชียงใหม่
25 50-031 ประสงค์ นิลประดิษฐ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี
26 50-017 ศิริ โซ๊ะประสิทธิ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย
27 50-001 Clifford Vinaya Wartika IND
28 50-004 Ockben Saor Sinage INDONESIA
29 50-102 D.C.P. Jayathilake MASL_S