Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/06   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 12.35 Hieta Yoshiyuki JPN Jakarta 1986
สถิติประเทศไทย : 12.99 นิตย์วัฒน์ แอกทอง อุดรธานี 2007
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-168 จินดา มาลาพงค์ อบจ.นครศรีธรรมราช 12.72 วินาที ทอง
2 60-176 ไพบูลย์ มีทรัพย์ อุตรดิตถ์ 13.46 วินาที เงิน
3 60-034 เจียรยุทธ ม่วงหมี ชลบุรี 13.58 วินาที ทองแดง
4 60-144 สุทิน สุวรรณวงษ์ สุรินทร์ 13.63 วินาที
5 60-111 สมยศ ศรีสถิตย์ สงขลา 13.73 วินาที
6 60-095 พลังพรหม แต้มทอง สงขลา 13.85 วินาที
7 60-131 วิโรจน์ กิติพิพัฒน์ สุราษฎร์ธานี 13.86 วินาที
8 60-175 สมชาย ลักษณะแพ่ง อิสระ 13.89 วินาที
9 60-082 สญชัย สมพงษ์ สกลนคร 14.28 วินาที
10 60-128 สุชาติ ห้วยจนทร์หอม สุราษฎร์ธานี 14.42 วินาที
11 60-025 สาลี่ ทัศนา การบินไทย 14.46 วินาที
12 60-086 คำผาย อุปมานะ สกลนคร 14.53 วินาที
13 60-001 BIDIN ANAK MERINGGAI BRUNEI 14.60 วินาที
14 60-125 บุญเลี้ยง เสรีบูรณะพงศ์ สุราษฎร์ธานี 14.68 วินาที
15 60-072 ถาวร รักกาญจนันท์ ล้านนา 14.69 วินาที
16 60-108 ประพันธ์ บัวรักษ์ สงขลา 14.69 วินาที
17 60-093 จำลอง มณีนวล สงขลา 14.80 วินาที
18 60-087 สวาง จิตอามาตย์ สกลนคร 14.83 วินาที
19 60-081 บุญเทียน ใจเสมอ ลำปาง 14.90 วินาที
20 60-092 สุรินทร์ พิเคราะห์ สงขลา 14.97 วินาที
21 60-004 JOKIM CHRISTOPHER GAMPAHA.S 15.07 วินาที
22 60-036 ชัชวาลย์ ไวยพัฒน์ ชลบุรี 15.12 วินาที
23 60-110 อัศวเดช ทองเกต สงขลา 15.19 วินาที
24 60-162 ทนุ พรหมวิจิตร อบจ.นครศรีธรรมราช 15.28 วินาที
25 60-115 สมบูรณ์ ชูราษฎร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา 15.36 วินาที
26 60-106 สมพงษ์ ธนานิพนธ์ สงขลา 15.77 วินาที
27 60-069 วาสน์ วิวัฒน์ชัยกุล ล้านนา 16.85 วินาที
28 60-121 สมชาย มังคุด สุพรรณบุรี 17.80 วินาที
29 60-180 บุญยงค์ รัตนวรทิพย์ แพร่ 19.18 วินาที
30 60-169 ธนสิทธฺ์ ชื่นในเมือง อบจ.อุดรธานี 19.68 วินาที
31 60-075 บุญศรี ยศแผ่น ลำปาง 23.16 วินาที
32 60-153 เลิศ เทือกแสง หนองบัวลำภู
33 60-160 ภูมิชัย สุวรรณภูมิ อบจ.นครศรีธรรมราช
34 60-136 พงษ์พันธ์ นิยมตรง สุรินทร์
35 60-064 ทรงวุฒิ เกิดมรี ภาคเหนือตอนล่าง
36 60-149 สุขวิทย์ บุญเศส หนองบัวลำภู
37 60-043 พรเลิศ อัครปรีดี นครราชสีมา
38 60-063 สุเทพ นาคพงศ์ ภาคเหนือตอนล่าง
39 60-152 นิธิทอง ทองเหลา หนองบัวลำภู
40 60-141 ณรันธกรณ์ นราธวรานันทน์ สุรินทร์
41 60-041 ยงยศ มีประเสริฐ นครราชสีมา
42 60-065 พิสิษฐ์ ช้างเปรม ภาคเหนือตอนล่าง
43 60-146 สมภพ เกิดเหมาะ สุรินทร์
44 60-045 ภูมิพัฒน์ บุญคำมี นครราชสีมา
45 60-060 สุธี อ่อนน้อม ภาคเหนือตอนล่าง
46 60-055 สิริชัย แสงชูโต ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
47 60-024 ศุภรงค์ ละโว้ชัย การบินไทย
48 60-049 ศักชัย พูลเอี่ยม นครราชสีมา
49 60-079 อนุชา จูเจริญ ลำปาง
50 60-047 วิชิต บัวทอง นครราชสีมา
51 60-105 วันชัย สุขสบาย สงขลา
52 60-181 โกวาส แก้วนอก โรงงานยาสูบ
53 60-066 วิสุทธิ์ คงศิริ ภาคเหนือตอนล่าง
54 60-155 สหัส มัจฉา หนองบัวลำภู
55 60-053 บัณฑิต  ยังวิเชียร บุรีรัมย์