Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 130/06   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 0:12.35 Hieta Yoshiyuki JPN Jakarta 1986
สถิติประเทศไทย : 0:12.72 จินดา มาลงพงษ์ ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:12.96 จินดา มาลาพงษ์ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-095 อภิชาติ วิชานนะณานนท์ อบจ.นครศรีธรรมราช 12.61 วินาที ทอง
2 60-057 สมชาย พิมพ์ธนประทีป อบจ.สงขลา 13.31 วินาที เงิน
3 60-047 สมใจ เรืองคณะ อบจ.สงขลา 13.67 วินาที ทองแดง
4 60-101 บัญญัติ รุ่งเรือง อบจ.สุราษฎร์ธานี 13.69 วินาที
5 60-067 สะหรี พันหวัง สตูล 13.88 วินาที
6 60-018 ARIFFIN HARUN Perak Masters 14.00 วินาที
7 60-048 สมใจ ณ วาโย อบจ.สงขลา 14.25 วินาที
8 60-085 สมศักดิ์ วงศ์แก้ว อบจ.นครศรีธรรมราช 14.29 วินาที
9 60-040 จำลอง รูปโฉม ปัตตานี 14.49 วินาที
10 60-065 อภิสิทธิ์ แกสมาน สตูล 14.55 วินาที
11 60-025 SIEW YEN THAM SELANGOR MASTERS 14.73 วินาที
12 60-108 AGUS DWI RAHARDJO INDO 14.81 วินาที
13 60-100 ธวัช ด่านกุลชัย อบจ.สุราษฎร์ธานี 14.83 วินาที
14 60-081 สมพงศ์ ไชยรัตน์ อบจ.นครศรีธรรมราช 14.96 วินาที
15 60-034 อมฤต สุวรรณทิพย์ ชมรมกรีฑาฯ กทม. 14.99 วินาที
16 60-088 ทาวัต สุวรรณโณ อบจ.นครศรีธรรมราช 15.03 วินาที
17 60-089 สาโรจน์ ไชยสมบัติ อบจ.นครศรีธรรมราช 15.43 วินาที
18 60-049 สมมาตร บัวเพชร อบจ.สงขลา 15.49 วินาที
19 60-012 AHLILHAIR ABDULLAH PAMI 16.37 วินาที
20 60-030 สามารถ กางทอง ขอนแก่น 16.57 วินาที
21 60-068 รอบาอัน มานะกล้า สตูล 17.51 วินาที
22 60-107 อารี เปาเดล อบจ.เชียงใหม่ 20.03 วินาที
23 60-038 ฉลองชัย ม่านโคกสูง นครราชสีมา
24 60-041 สุภาสน์ ทิพย์รอด ภูเก็ต
25 60-029 MUSTAFA BIN LBRAHIM SMTFA
26 60-059 เมธี เพชรโชติ อบจ.สงขลา