Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 13.0 Kawashima Tetsuo JPN Singapore 1992
สถิติประเทศไทย : 00:13.50 เอกชัย สวัสดี จันทบุรี 2560
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-161 เอกชัย สวัสดี แพร่ 13.31 วินาที ทอง
2 65-045 สมศักดิ์ มงคลพิทักษ์ นครราชสีมา 13.68 วินาที เงิน
3 65-136 ภุชงค์ จันทรมณี อบจ.นครศรีธรรมราช 13.86 วินาที ทองแดง
4 65-042 วิชัย คุ้มวัน นครราชสีมา 14.03 วินาที
5 65-050 สมาน ชายครอง น่าน 14.15 วินาที
6 65-058 สมพงษ์ โชตินอก ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 14.20 วินาที
7 65-019 FUNG KONG MALAYSIA 14.38 วินาที
8 65-023 ABDUL SALAM BIN HAJI HAMID SINGAPORE 14.59 วินาที
9 65-124 ชุมพล ถึกสกุล สุรินทร์ 14.61 วินาที
10 65-039 ภูมินทร์ วิมลศิลป์ นครราชสีมา 14.67 วินาที
11 65-062 ประสิทธิ์ ณ พิกุล ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 14.68 วินาที
12 65-033 ไพบูลย์ ประมวลสุข นครราชสีมา 14.79 วินาที
13 65-083 ชัยรัตน์ ลี้ละวงศ์ ลำปาง 14.87 วินาที
14 65-144 วิพากษ์ โสภานิช อบจ.นนทบุรี 14.88 วินาที
15 65-032 ชัยรัตน์ สิทธิศักดิ์ นครราชสีมา 15.04 วินาที
16 65-065 กฤษดา ธิราช ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 15.18 วินาที
17 65-141 ศิริชัย พงษ์โภคา อบจ.นนทบุรี 15.42 วินาที
18 65-157 จรัญ ทองแห้ว อุตรดิตถ์ 15.43 วินาที
19 65-012 Dinkar Naik JERRYATHLETICS 15.57 วินาที
20 65-129 ณรงค์ รวมวงษ์ หนองบัวลำภู 15.66 วินาที
21 65-116 สมศักดิ์ ราชสงคราม สุราษฎร์ธานี 15.66 วินาที
22 65-009 Mahendra Patel JERRYATHLETICS 15.72 วินาที
23 65-117 สุรินทร์ หิรัญไสว สุราษฎร์ธานี 16.53 วินาที
24 65-123 ฉลอง พลภูเมือง สุรินทร์ 16.61 วินาที
25 65-160 สุรพันธ์ วิชาวุฒิพงษ์ แพร่ 16.61 วินาที
26 65-107 วินัย บาเปีย สุพรรณบุรี 17.07 วินาที
27 65-067 สุรพล ทรัพย์กล้า ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
28 65-038 สกุล โสรัจจ์ นครราชสีมา
29 65-068 ประเสริฐ แก้วยม ภาคเหนือตอนล่าง
30 65-114 จรัญ สุภัทรากุล สุราษฎร์ธานี
31 65-041 เสรี ถนอมดี นครราชสีมา
32 65-095 ชุมพร จันทะมณี สงขลา
33 65-071 ศิริ ปิตุจาตุรนต์ ภาคเหนือตอนล่าง
34 65-154 บัญชา จันทร์ฤกษ์ อุตรดิตถ์
35 65-120 สุุทธิ คงหนู สุราษฎร์ธานี
36 65-099 มิตร ฆังคะโร สงขลา
37 65-070 สมเดช มีมินทร์ ภาคเหนือตอนล่าง
38 65-078 พรชัย ศุภวิไล ล้านนา
39 65-027 อารีวัฒน์ ศรีม่วง การบินไทย
40 65-055 ประสงค์ สุขเปรม ปทุมธานี
41 65-089 สุขสมัย สมพงษ์ สกลนคร
42 65-100 สมเกียรติ พรหมรักษ์ สงขลา
43 65-063 สุทัศน์ วงศ์วรรณ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
44 65-040 สายันต์ ภารัตนวงศ์ นครราชสีมา
45 65-056 ประสิทธิ์ นวลศรี ประจวบคีรีขันธ์
46 65-073 ชาตะพล สุนทรสิงห์ ภูเก็ต
47 65-072 อังคาร ลัดลอย ภาคเหนือตอนล่าง