Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 13.0 Kawashima Tetsuo JPN Singapore 1992
สถิติประเทศไทย : 13.72 สายันต์ ภารัตนวงศ์ นครราชสีมา 2559
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-133 เอกชัย สวัสดี แพร่ 13.50 วินาที ทอง
2 65-033 สายันต์ ภารัตนวงศ์ นครราชสีมา 14.02 วินาที เงิน
3 65-036 สมาน ชายครอง น่าน 14.12 วินาที ทองแดง
4 65-045 สมพงษ์ โชตินอก ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 14.32 วินาที
5 65-035 เสรี ถนอมดี นครราชสีมา 14.65 วินาที
6 65-027 ไพบูลย์ ประมวลสุข นครราชสีมา 14.79 วินาที
7 65-025 ชัยรัตน์ สิทธิศักดิ์ นครราชสีมา 14.82 วินาที
8 65-007 Umam yuman sikin MALAYSIA 14.85 วินาที
9 65-122 วิพากษ์ โสภานิช อบจ.นนทบุรี 14.99 วินาที
10 65-032 ภูมินทร์ วิมลศิลป์ นครราชสีมา 15.09 วินาที
11 65-137 ชาตะพล สุนทรสิงห์ นครนายก 15.15 วินาที
12 65-118 ศิริชัย พงษ์โภคา อบจ.นนทบุรี 15.38 วินาที
13 65-070 ชุมพร จันทะมณี สงขลา 15.72 วินาที
14 65-049 ประสิทธิ์ ณ พิกุล ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 15.82 วินาที
15 65-053 กฤษดา ธิราช ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 15.94 วินาที
16 65-104 ณรงค์ รวมวงษ์ หนองบัวลำภู 15.96 วินาที
17 65-132 สุรพันธ์ วิชาวุฒิพงษ์ แพร่ 16.48 วินาที
18 65-050 สุทัศน์ วงศ์วรรณ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 16.49 วินาที
19 65-074 มิตร ฆังคะโร สงขลา 17.63 วินาที
20 65-088 หวัง สมคิด สุราษฎร์ธานี 19.16 วินาที
21 65-076 สมบัติ ศรีภูมิสวัสดิ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 21.26 วินาที
22 65-037 ประนอม ไชยชนะ น่าน 25.32 วินาที
23 65-115 ภุชงค์ จันทรมณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
24 65-062 สมรรถชัย สมพงษ์ สกลนคร
25 65-008 FUNG KONG MALAYSIA
26 65-005 JAYA KRISHNA HEGDE R*
27 65-097 วิสุทธิ์ สนใจ สุรินทร์
28 65-092 ภิญโญ คชเดช สุราษฎร์ธานี
29 65-071 อาวุธ สมพงศ์ สงขลา
30 65-126 สนิท เพ็งคำศรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
31 65-099 ฉลอง พลภูเมือง สุรินทร์
32 65-125 อวย แสนสวาท อิสระ
33 65-058 พรชัย ศุภวิไล ล้านนา
34 65-063 สุขสมัย สมพงษ์ สกลนคร
35 65-128 บัญชา จันทร์ฤกษ์ อุตรดิตถ์
36 65-134 อาทร อ่อนน้อม โรงงานยาสูบ
37 65-003 ANAND T K R*