Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 127/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี
สถิติเอเชีย : 13.0 Kawashima Tetsuo JPN Singapore 1992
สถิติประเทศไทย : 00:13.31 เอกชัย สวัสดี ลำปาง 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 65-089 เอกชัย สวัสดี แพร่ 13.52 วินาที ทอง
2 65-016 สมศักดิ์ มงคลพิทักษ์ นครราชสีมา 13.93 วินาที เงิน
3 65-077 สมพงษ์ โชตินอก เชียงใหม่ 14.44 วินาที ทองแดง
4 65-026 สมาน ชายครอง น่าน 14.57 วินาที
5 65-040 ชัยรัตน์ ลี้ละวงศ์ ลำปาง 15.31 วินาที
6 65-023 ศิริชัย พงษ์โภคา นนทบุรี 16.08 วินาที
7 65-047 ชาญณรงค์ ลาภธนชัย สมุทรสาคร 31.74 วินาที
8 65-074 กฤษดา ธิราช เชียงราย
9 65-083 พรชัย ศุภวิไล เชียงใหม่
10 65-088 สุรพันธ์ วิชาวุฒิพงษ์ แพร่
11 65-063 สรพิษ อ่อนสุระทุม อุดรธานี
12 65-069 ประสิทธิ์ ณ พิกุล เชียงราย
13 65-035 ชาตะพล สุนทรสิงห์ ภูเก็ต
14 65-065 บัญชา จันทร์ฤกษ์ อุตรดิตถ์
15 65-030 อดุลย์ ปัญญาภู น่าน
16 65-014 วิชัย คุ้มวัน นครราชสีมา
17 65-050 สมพงษ์ คงทอง สุพรรณบุรี
18 65-059 ชุมพล ถึกสกุล สุรินทร์
19 65-068 จรัญ ทองแห้ว อุตรดิตถ์