Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/06   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 14.62 Nakamura Noriko JPN Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 15.86 สมสง่า บุญนอก สกลนคร2016
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-020 บุษรา รังไสว ชลบุรี 15.41 วินาที ทอง
2 60-096 สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 15.64 วินาที เงิน
3 60-150 LUCY YONG MALAYSIA 16.48 วินาที ทองแดง
4 60-010 LINDA OH AH KIAW SINGAPORE 16.73 วินาที
5 60-123 โสภา วรรณโสภณ อบจ.นครศรีธรรมราช 16.83 วินาที
6 60-144 จินดา กุญชวน อุตรดิตถ์ 16.95 วินาที
7 60-043 เรณู ทองหล่อ สงขลา 18.19 วินาที
8 60-050 สุมันตา เจริญศาสตร์ สงขลา 19.05 วินาที
9 60-114 ลาวัลย์ สายขุน หนองบัวลำภู 19.35 วินาที
10 60-079 ดวงกมล ซังธาดา สุราษฎร์ธานี 19.66 วินาที
11 60-138 อัญชลี ชงบางจาก อุตรดิตถ์ 19.98 วินาที
12 60-075 ศศินา ญาณลักษณ์ สุพรรณบุรี 20.63 วินาที
13 60-024 ประภา ชายครอง น่าน 20.82 วินาที
14 60-067 ภัคธิมา ชาวเมืองทอง สุพรรณบุรี 22.40 วินาที
15 60-109 แก้วตา อินทร์เพชร หนองบัวลำภู 23.50 วินาที
16 60-124 วารุณี วีระเถกิงชีวี อบจ.อุดรธานี 23.82 วินาที
17 60-070 สุวรรณา หอมไม่หาย สุพรรณบุรี 24.84 วินาที
18 60-072 พรรณี ทองเพชร สุพรรณบุรี 26.27 วินาที
19 60-128 สุดสวาท พันอินากูล อบจ.อุดรธานี 27.68 วินาที
20 60-042 บุญเลิศ วงศ์สีดา สกลนคร 28.84 วินาที
21 60-048 ระเบียบ อนุสาร สงขลา 31.93 วินาที
22 60-073 กนกรัตน์ ราชสิงห์ สุพรรณบุรี 37.01 วินาที
23 60-085 ลัดดา แก้วมีศรี สุราษฎร์ธานี
24 60-019 วศินี คำนึง ชลบุรี
25 60-069 ชูศรี ชัยอารีกิจวัฒน์ สุพรรณบุรี
26 60-149 Grace Wong HONGKONG
27 60-100 นงแพง แสนแก้ว หนองบัวลำภู
28 60-063 จินดา วันจีนา สุพรรณบุรี
29 60-064 ภิญญาพัชญ์ เผ่ากัน สุพรรณบุรี
30 60-117 พนิดา ชุมสวัสดิ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
31 60-061 จิรา เบ้าพรม สุพรรณบุรี
32 60-034 ธนิดา อ้วนศรีเมือง ล้านนา
33 60-011 NATALIE DAU SINGAPORE
34 60-092 ประเพียร คำมูล หนองบัวลำภู
35 60-022 นงค์นาถ เพ็ชรทะเล นครราชสีมา
36 60-062 สมพร สุกใส สุพรรณบุรี
37 60-037 ทองพูน มโนกสานติ์ ลำปาง