Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/07   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 14.62 Nakamura Noriko JPN Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 0:15.41 บุษรา รังไสว ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:15.44 บุษรา รังไสว น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-080 สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 15.10 วินาที ทอง
2 60-021 บุษรา รังไสว ชลบุรี 15.45 วินาที เงิน
3 60-128 จินดา กุญชวน อุตรดิตถ์ 15.95 วินาที ทองแดง
4 60-008 LINDA OH AH KIAW SINGAPORE 16.68 วินาที
5 60-020 วศินี คำนึง ชลบุรี 16.70 วินาที
6 60-104 โสภา วรรณโสภณ อบจ.นครศรีธรรมราช 16.85 วินาที
7 60-025 ลาวัลย์ สุรารักษ์ นครราชสีมา 17.20 วินาที
8 60-134 แสงเทียน งานชมภู ลำปาง 17.30 วินาที
9 60-028 มาลัย สมไชยวงค์ น่าน 18.60 วินาที
10 60-041 สมสกุล อยรังสฤษฎ์กูล ล้านนา 18.68 วินาที
11 60-095 ลาวัลย์ สายขุน หนองบัวลำภู 19.05 วินาที
12 60-050 สุมันตา เจริญศาสตร์ สงขลา 19.22 วินาที
13 60-027 ม้อน ปัญญาภู น่าน 19.70 วินาที
14 60-009 A.K. ROHINI SRI LANKA 20.95 วินาที
15 60-078 สุภัย แสวงชอบ สุรินทร์ 21.10 วินาที
16 60-029 ประภา ชายครอง น่าน 21.50 วินาที
17 60-113 สุพันธ์ โพธิวงษ์ อุดรธานี 23.80 วินาที
18 60-092 แก้วตา อินทร์เพชร หนองบัวลำภู 24.00 วินาที
19 60-120 สุพิน ทองดี อุดรธานี 30.40 วินาที
20 60-063 ศศินา ญาณลักษณ์ สุพรรณบุรี
21 60-068 สุจิตรา ม่วงเมือง สุราษฎร์ธานี
22 60-057 สุริสา อุลิศ สุพรรณบุรี
23 60-129 ลัดดา มีท้วม อุตรดิตถ์
24 60-100 นิลณภา มณีสงฆ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
25 60-084 นงแพง แสนแก้ว หนองบัวลำภู
26 60-118 ณฐอร กองสีผิว อุดรธานี
27 60-074 ปทุมรัตร์ ฉัตรทอง สุราษฎร์ธานี