Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 117/06   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 14.62 Nakamura Noriko JPN Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 15.41 บุษรา รังไสว ลำปาง 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-003 บุษรา รังไสว ชลบุรี 15.44 วินาที ทอง
2 60-037 จินดา กุญชวน อุตรดิตถ์ 16.63 วินาที เงิน
3 60-001 วศินี คำนึง กรุงเทพมหานคร 17.09 วินาที ทองแดง
4 60-014 สุมันตา เจริญศาสตร์ สงขลา 18.83 วินาที
5 60-011 ทองพูน มโนกสานติ์ ลำปาง 19.81 วินาที
6 60-034 อัญชลี ชงบางจาก อุตรดิตถ์ 19.89 วินาที
7 60-025 นงแพง แสนแก้ว หนองบัวลำภู 20.58 วินาที
8 60-030 วัลยา สิงข์แก้ว อุดรธานี
9 60-009 ประภา ชายครอง น่าน
10 60-016 จินดา วันจีนา สุพรรณบุรี
11 60-023 สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู
12 60-008 ม้วน ปัญญาภู น่าน