Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/06   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 60 - 64 ปี
สถิติเอเชีย : 14.62 Nakamura Noriko JPN Dalian 2002
สถิติประเทศไทย : 15.86 สมสง่า บุญนอก สกลนคร2016
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 60-071 สมสง่า บุญนอก หนองบัวลำภู 14.83 วินาที ทอง
2 60-006 LINDA OH AH KIAW SINGAPORE 15.91 วินาที เงิน
3 60-042 สุมันตา เจริญศาสตร์ สงขลา 18.17 วินาที ทองแดง
4 60-020 นวลอนงค์ ภารัตนวงศ์ นครราชสีมา 19.00 วินาที
5 60-056 สุจิตรา ม่วงเมือง สุราษฎร์ธานี 19.15 วินาที
6 60-034 ธนิดา อ้วนศรีเมือง ล้านนา 19.25 วินาที
7 60-111 อัญชลี ชงบางจาก อุตรดิตถ์ 19.38 วินาที
8 60-085 ลาวัลย์ ชื่นชมกิจ หนองบัวลำภู 19.48 วินาที
9 60-075 นงแพง แสนแก้ว หนองบัวลำภู 19.80 วินาที
10 60-021 นงค์นาถ เพ็ชรทะเล นครราชสีมา 23.39 วินาที
11 60-047 เตือนใจ น้อยแก้ว สุพรรณบุรี
12 60-105 สุดสวาท พันอินากูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
13 60-026 ประภา ชายครอง น่าน
14 60-107 อรุณี พันธ์โอภาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15 60-066 เปรมปรี ฝุ่นแก้ว หนองบัวลำภู
16 60-096 ณัฐกาญ บุญญสุขเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
17 60-030 ภัณทิรา กัณทะกาลังค์ ล้านนา