Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 131/09   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 0:17.11 Nakamura Noriko JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 0:.17.21 สมบูรณ์ จินาวงศ์ ลำปาง 2561 สถิติแห่งชาติ : 0:19.74 สมบูรณ์ จินาวงศ์ บุรีรัมย์ 2562
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-016 อุไร ช่วงชัยชนะ สุรินทร์ 20.79 วินาที ทอง
2 75-011 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 23.21 วินาที เงิน
3 75-009 ปราณี เพ็งผา สุพรรณบุรี 28.87 วินาที ทองแดง