Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 302/09   วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 75 - 79 ปี
สถิติเอเชีย : 17.11 Nakamura Noriko JPN Kitakami 2014
สถิติประเทศไทย : 21.57 พร คนชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี 2015
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 75-030 ชุติพันธ์ แคว้นไธสง อุตรดิตถ์ 21.40 วินาที ทอง
2 75-025 พร คนชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 21.54 วินาที เงิน
3 75-031 สุทัน อุบลสวัสดิ์ อุตรดิตถ์ 23.24 วินาที ทองแดง
4 75-022 พ่วน มณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 23.31 วินาที
5 75-023 เอี่ยน แท่นสุวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 24.59 วินาที
6 75-002 ROSNI A. MUSLIM INDONESIA 25.88 วินาที
7 75-026 สำราญ นิยมชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 32.01 วินาที
8 75-013 เขียน ศรีระสันต์ สงขลา 34.49 วินาที
9 75-014 อิ่ม ไฝจันทอง สงขลา 35.80 วินาที
10 75-008 จันทร์สวย อุดมพันธ์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 36.56 วินาที
11 75-011 มาเรียะ วงค์สัมพันธ์ สงขลา