Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 308/08   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี
สถิติเอเชีย : 13.52 Kawabata Tadayoshi JPN Taipei 2012
สถิติประเทศไทย : 00:13.86 ชาติธนู ณ ลำปาง AMA Japan 2014
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 70-055 ชาติธนู ณ ลำปาง ลำปาง 14.90 วินาที ทอง
2 70-035 อาทร อ่อนน้อม นครราชสีมา 15.05 วินาที เงิน
3 70-034 สุนทร ศรีมา นครราชสีมา 15.10 วินาที ทองแดง
4 70-064 นฤมิตร สมุห์เสนีโต สงขลา 15.39 วินาที
5 70-077 ประดิษฐ์ รักษาพราหมณ์ สุราษฎร์ธานี 15.40 วินาที
6 70-094 พิศาล ศรีพฤกษ์ อบจ.นครศรีธรรมราช 15.48 วินาที
7 70-113 บุญเลิศ จำปา อุตรดิตถ์ 15.76 วินาที
8 70-085 แสงอรุณ มีรสล้ำ สุรินทร์ 15.92 วินาที
9 70-047 ประวัติ คงเจริญ ราชบุรี 15.93 วินาที
10 70-046 ชัญโญ สุนทรเนตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15.98 วินาที
11 70-086 วิเชียร พรหมบุตร สุรินทร์ 16.34 วินาที
12 70-009 Balasaheb Bhogam JERRYATHLETICS 16.53 วินาที
13 70-044 อรุณ รัตนสิงห์ ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 17.36 วินาที
14 70-109 ไพบูลย์ วุฒิเสน อบจ.อุดรธานี 18.14 วินาที
15 70-081 ประเดิม เติมกล้า สุรินทร์ 18.61 วินาที
16 70-058 ชาญชัย งอยผาลา สกลนคร 18.72 วินาที
17 70-075 สถิตย์ ไชยขนะ สุราษฎร์ธานี 19.01 วินาที
18 70-080 หวัง สมคิด สุราษฎร์ธานี 19.56 วินาที
19 70-026 ถวิล แสงบุญเจริญ ชลบุรี 20.01 วินาที
20 70-110 พรชัย ฉันทะสิริวัฒน์ อบจ.อุดรธานี 22.79 วินาที
21 70-074 สมศักดิ์ นิลขำ สุพรรณบุรี
22 70-082 ภูษิต สิงคนิภา สุรินทร์
23 70-038 เลิศ โรจน์เสรีรสกุล บุรีรัมย์
24 70-083 พจน์ ทองสุก สุรินทร์
25 70-087 เกรียงศักดิ์ เจริญรัตน์ สุรินทร์
26 70-106 วิวัฒน์ เลาหธรรมโรจน์ อบจ.อุดรธานี
27 70-061 วิทยา แวหะมะ สงขลา
28 70-117 ยวดยิ่ง นิตยเมฆินทร์ แพร่
29 70-098 สมศักดิ์ สาลา อบจ.นครศรีธรรมราช
30 70-114 ดำรงค์ อินอิว อุตรดิตถ์
31 70-076 วินัย นราธรรม สุราษฎร์ธานี
32 70-115 กาญจนะ รักษาสัตย์ อุตรดิตถ์