Thai English
ผลการแข่งขัน
รายการที่ : 310/01   วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี
สถิติเอเชีย : 0:13.52 Kawabata Tadayoshi JPN Taipei 2012
สถิติประเทศไทย : 0:13.86 ชาติธนู ณ ลำปาง AMA Japan 2014 สถิติแห่งชาติ : 0:14.74 สุนทร ศรีมา น่าน 2561
อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ทีม สถิติ เหรียญ
1 70-120 สมพงษ์ โชตินอก เชียงใหม่ 14.42 วินาที ทอง
2 70-046 สมาน ชายครอง น่าน 14.77 วินาที เงิน
3 70-118 อภิชาติ เยาว์มณี เชียงใหม่ 14.98 วินาที ทองแดง
4 70-037 ไพบูลย์ ประมวลสุข นครราชสีมา 15.18 วินาที
5 70-051 ชาตะพล สุนทรสิงห์ ภูเก็ต 15.58 วินาที
6 70-041 ศิริชัย พงษ์โภคา นนทบุรี 15.66 วินาที
7 70-036 ชัยรัตน์ สิทธิศักดิ์ นครราชสีมา 15.70 วินาที
8 70-018 ประดิษฐ์ รักษาพราหมณ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 15.80 วินาที
9 70-074 ณัฐ พุกาธร สิงห์บุรี 18.08 วินาที
10 70-021 หวัง สมคิด อบจ.สุราษฎร์ธานี 21.04 วินาที
11 70-096 ณรงค์ รวมวงษ์ หนองบัวลำภู 32.05 วินาที
12 70-091 สงวน นามบัณฑิต หนองบัวลำภู 32.53 วินาที
13 70-077 เกียรติญาพัฒน์ ขุนไม้งาม สุพรรณบุรี
14 70-063 หนูนา พจนา สกลนคร
15 70-025 สุรินทร์ อรัญไสว อบจ.สุราษฎร์ธานี
16 70-105 ทินกร ปฎิวรโต อบจ.อุดรธานี
17 70-086 พจน์ ทองสุก สุรินทร์
18 70-058 ชาญชัย งอยผาลา สกลนคร
19 70-109 ไพบูลย์ วุฒิเสน อบจ.อุดรธานี
20 70-089 วิสุทธิ์ สนใจ สุรินทร์
21 70-075 เนียด เจริญดี สุพรรณบุรี
22 70-115 อรุณ รัตนสิงห์ เชียงใหม่
23 70-087 แสงอรุณ มีรสล้ำ สุรินทร์
24 70-048 สุนทร ศรีมา บุรีรัมย์
25 70-035 อาทร อ่อนน้อม นครราชสีมา
26 70-012 R.A.Gamini Ranasinghe Sriyani.SRI
27 70-003 BASKARA K INDIA
28 70-088 วิเชียร พรหมบุตร สุรินทร์
29 70-015 วีรโชค ศิริโภชน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
30 70-026 ชัญโญ สุนทรเนตร ชมรมกรีฑาฯ กทม.
31 70-070 บุญส่ง ครุฑแสง สงขลา
32 70-011 Haji Abdul Salam SINGAPORE